Вернуться к остальным сообщениям про Даугавпилсская Дума
Аноним: Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать…
"Аicinu Ministru kabinetu izvērtēt tiesībsarga norādītos riskus un veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58.punkts atbilstu labas pārvaldības principam un Latvijas starptautiskajām saistībām," - 2 марта 2023 года Par Imigrācijas likuma grozījumiem обратился к прежнему и нынешнему премьер-министру Кришьянису Кариньшу, патриот,защитник государственного языка, опытный,юрист, правозащитник,
омбудсмен Латвийской Республики, Юрис Янсонс.
Aнализируя многочисленные обращения, в том числе даугавпилчан, оценил положение 18 000 бывших неграждан Латвии, ныне граждан России, в свете поправок закона Об иммиграции, в спешке принятых правящим большинством депутатов 13 Сейма
grani.la.lv/ombudsmen-latvii-vstal-na-zacshi…
Аноним: Ministru prezidentam
Krišjānim Kariņam
pasts@mk.gov.lv
Par Imigrācijas likuma grozījumiem
2022. gada 24. februārī Krievijas Federācija uzsāka kara darbību Ukrainas
Republikas teritorijā, kas bija vērsta uz Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības iznīcināšanu. Reaģējot uz militāro iebrukumu Ukrainas teritorijā un Krievijas militāro vienību īstenoto vardarbību pret civiliedzīvotājiem, kā arī sistemātisko civilās
infrastruktūras iznīcināšanu, virkne pasaules valstu, tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstis, nolēma piemērot attiecībā pret Krievijas Federāciju ekonomiskās un individuālās sankcijas, kā arī atsevišķas valstis noteica specifiskus ierobežojumus, vērtējot potenciālos riskus, kas varētu rasties Krievijas pretdarbības rezultātā uz noteiktajām
sankcijām. Latvijas Republikas Saeima 2022. gada 11. augustā pieņēma paziņojumu, kurā Krievijas Federācijas darbības Ukrainas teritorijā atzina par terorismu, bet Krieviju – par terorismu atbalstošu valsti.

2022. gada 22. septembrī Saeima steidzamības kārtībā izskatīja un pieņēma
grozījumus Imigrācijas likumā (1617/Lp13), kas stājās spēkā 2022. gada 24. septembrī, kuru mērķis bija pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas apturēšana Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kā arī uzturēšanās nosacījumu pārskatīšana Krievijas Federācijas pilsoņiem. Saskaņā ar likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” 5. punktu tika nolemts izslēgt no Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu un papildināt Pārejas noteikumus ar 58. un 59. punktu. Kopš 2022. gada decembra sākuma tiesībsargs ir saņēmis vairākus iesniegumus un e-pastus, kuros tiek norādīts uz virkni, iespējams, nesamērīgiem ierobežojumiem, kas radušies vai radīsies gadījumā, ja bijušie Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, kas pieņēma
Krievijas pilsonību, nespēs savlaicīgi izpildīt valsts izvirzītās prasības.
Par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu
Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58. punkts paredz, ka Krievijas Federācijas
pilsonim, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas
2
likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir derīga līdz
2023. gada 1. septembrim. Ja persona vēlas atkārtoti saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju,
tā līdz 2023. gada 1. septembrim iesniedz apliecinājumu par valsts valodas apguvi
atbilstoši Imigrācijas likuma 24. panta piektajā daļā noteiktajam. Pastāvīgās uzturēšanās
atļauja personai netiek izsniegta, ja izpildās kāds no Imigrācijas likuma 34. panta pirmās
daļas nosacījumiem. Tas nozīmē arī prasību par ienākumiem un citiem nosacījumiem.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 1. panta tvērumā ietilpst no
demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormas atvasinātais tiesiskās paļāvības princips.
Tiesiskās paļāvības princips ir saistīts ar tiesiskās drošības principu un nodrošina tā
pieprasīto stabilitāti, aizliedzot nekonsekventu valsts rīcību. Šis princips nozīmē, ka
indivīds var paļauties uz to, ka valsts rīkojas tiesiski un konsekventi, savukārt valstij ir
jāaizsargā tai dāvātā uzticēšanās. Tiesiskās paļāvības principa pastāvēšana ir saistīta ne
tikai ar uzticēšanos valsts varai, bet arī ar tiesību normu adresātu rīcības brīvības
īstenošanas iespējām1
.
Tiesiskās paļāvības princips neizslēdz to, ka indivīda reiz iegūtās tiesības var tikt
grozītas tiesiskā veidā. Proti, šis princips nedod pamatu ticēt, ka reiz noteiktā tiesiskā
situācija nekad nemainīsies, bet gan pieļauj un noteiktos apstākļos pat pieprasa pastāvošā
tiesiskā regulējuma grozīšanu. Pretējā gadījumā valsts nevarētu pienācīgi reaģēt uz
mainīgajiem dzīves apstākļiem2
. Tiesību normu izdevējam ir pienākums sekot līdzi
aktuālajai situācijai kādā konkrētā jomā un vajadzības gadījumā, izvērtējot valsts un
sabiedrības intereses un vajadzības, grozīt iepriekš pieņemtās tiesību normas. Tāpat arī
pašām personām ir jārēķinās ar to, ka tiesiskā situācija var mainīties.
Tomēr, grozot tiesisko regulējumu, tiesību normu izdevējam ir jāņem vērā tās
tiesības, uz kuru saglabāšanu vai īstenošanu personai var būt izveidojusies paļāvība3
.
Demokrātiskā tiesiskā valstī, izdarot grozījumus normatīvajos aktos, to izdevējam ir
pienākums vispusīgi un pilnvērtīgi apsvērt un paredzēt saudzējošu pāreju uz jauno tiesisko
regulējumu. Tādā veidā tiktu nodrošināts saprātīgs līdzsvars starp personu tiesisko
paļāvību un sabiedrības gūto labumu4
.
Tiesiskās paļāvības princips pamatā nozīmē aizsardzību pret tādu tiesību normu
iedarbības laika noteikšanu, kas ar atpakaļejošu vai tūlītēju spēku negatīvi ietekmē tiesību
adresātiem pagātnē pastāvējušas tiesības vai jebkāda cita veida tiesiskas attiecības5
.
Atkarībā no tā, kāds ir tiesības ietekmējošās tiesību normas spēks laikā, atšķiras tiesisko
paļāvību ietekmējošās normas tiesiskuma izvērtēšanas kritēriji. Ja, nosakot tiesību normas
iedarbības laiku, secināms, ka tiesību normai noteikts atpakaļejošs spēks, tad prezumējams,
ka konkrētajai tiesību normai no laika aspekta pakļautās tiesiskās attiecības ir ietekmētas
prettiesiski, un to pamatojumam nepieciešami īpaši iemesli6
. Savukārt tiesību normas ar
tūlītēju spēku pamatā tiek uzskatītas par tiesiskām, tomēr konkrētu apstākļu dēļ nav
izslēdzama iespējamība, ka personu tiesiskā paļāvība aizskarta prettiesiski, tostarp
1 Skat. Satversmes tiesas 2020. gada 11. decembra sprieduma lietā Nr. 2020-26-0106 10.2. punktu.
2 Skat. Satversmes tiesas 2020. gada 11. decembra sprieduma lietā Nr. 2020-26-0106 22.2.1. punktu.
3 Skat. Satversmes tiesas 2020. gada 11. decembra sprieduma lietā Nr. 2020-26-0106 22.2.1. punktu.
4 Skat. Satversmes tiesas 2021. gada 5. marta sprieduma lietā Nr. 2020-30-01 12. punktu.
5 Skat. Onževs M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016, 98.
lpp.
6 Skat. Onževs M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016, 110.
un 126. lpp.
3
gadījumos, kad atzīstams, ka paļaušanās uz pastāvošo tiesisko regulējumu ir būtiskāka par
likumdevēja mērķi, kura sasniegšanai grozījumi pieņemti.
7
Attiecinot pieņemtā regulējuma tiesiskās sekas uz tiesiskajām attiecībām, kas
nodibinātas pagātnē, bet turpinās pēc jaunā regulējuma spēkā stāšanās, tiesību normas tiek
pieņemtas ar tūlītēju spēku laikā8
.
Tiesību normu izdevējam ir tiesības noteikt tiesību normām tūlītēju spēku, tomēr
tam ir jāpārliecinās par normu ietekmi uz pastāvošajām tiesiskajām attiecībām un
jānodrošina, ka šī ietekme nav nesamērīga salīdzinājumā ar sasniedzamo mērķi. Proti, lai
izvērtētu apstrīdētās normas atbilstību tiesiskās paļāvības principam kopsakarā
jānoskaidro: 1) vai personai bija radusies tiesiskā paļāvība; 2) vai, pieņemot Pārejas
noteikumu 58.punktu, ir nodrošināts saprātīgs līdzsvars starp personas tiesisko paļāvību un
sabiedrības interesēm, kuru labad attiecīgais regulējums tika mainīts9
.
Var pieņemt, ka tiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri noteiktā laika periodā
izšķīrās pāriet Krievijas Federācijas pilsonībā, bija radusies tiesiskā paļāvība saglabāt
valsts izsniegto pastāvīgo uzturēšanās atļauju bez papildu nosacījumu noteikšanas līdzīgi
citiem ārzemniekiem ar šādu atļauju.
Reaģējot uz apdraudējumiem un iespējamiem riskiem, valstis var mainīt ieceļošanas
un uzturēšanās nosacījumus ārzemniekiem, kas šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos Latvijai
ir aktuāli, tādēļ tiesībsargs nesaskata šķēršļus normatīvā regulējuma grozīšanai attiecībā uz
noteiktām ārzemnieku grupām, tomēr vēlas uzsvērt, ka Latvijai kā tiesiskai valstij, sargājot
savu drošību un veicot preventīvus pasākumus drošības risku novēršanai, ir jāievēro labas
pārvaldības princips, un, nosakot ierobežojumus, jālūkojas uz to samērīgumu, jānodrošina,
lai valsts uzliktie pienākumi un prasības attiecīgā laika periodā būtu reāli izpildāmas un
tiesību aizsardzības mehānismi būtu pieejami un efektīvi.
Pieņemot Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58.punktu, tiesībsarga ieskatā nav
izvērtēti visi riski, tādēļ tiesībsargs valsts interešu aizsardzības nolūkā vērš Ministru
kabineta uzmanību uz sekojošiem apsvērumiem.
1. Par latviešu valodas zināšanu pārbaudi
Saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. pantu ārzemniekiem, lai saņemtu pastāvīgo
uzturēšanās atļauju, ir nepārtraukti jāuzturas Latvijas Republikā ar termiņuzturēšanās
atļauju vismaz piecus gadus pirms pēdējās termiņuzturēšanās atļaujas termiņa beigām10
.
Līdz 2022. gada 22. septembrim, kad stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likuma 24. panta
pirmās daļas 8. punktā un ceturtajā daļā, pastāvīgo uzturēšanās atļauju pieprasīt varēja arī
Latvijas Republikā dzīvojošs ārzemnieks, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bija
Latvijas pilsonis vai nepilsonis, ja minētais ārzemnieks pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus iesniedza Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
30 dienu laikā pēc lēmuma par Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa statusa zaudēšanu spēkā
stāšanās.
7 Skat. Onževs M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016, 189.–
190. un 196. lpp.
8 Skat. Onževs M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016, 189.
lpp.
9 Skat. Satversmes tiesas 2021. gada 5. marta sprieduma lietā Nr. 2020-30-01 12. punktu.
10 Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 7.punkts: “(1) Pastāvīgās uzturēšanās atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā
ir tiesības pieprasīt: [..] ārzemniekam, kurš nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā ar termiņuzturēšanās atļauju
vismaz piecus gadus pirms pēdējās termiņuzturēšanās atļaujas termiņa beigām”.
4
Lai saņemtu pastāvīgo uzturēšanās atļauju, ārzemniekam, kurš nepārtraukti
nodzīvojis valstī piecus gadus, saskaņā ar 2009. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumu
Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes
kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 1.2. punktu11 bija jānokārto
latviešu valodas prasmes pārbaudi, izņemot tos ārzemniekus, kuri pirms citas valsts
pilsonības iegūšanas bija Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi.
1.1. Par nevienlīdzīgas attieksmes veidošanās risku
Tiesībsargs, analizējot Imigrācijas likumā veiktos grozījumus, ir secinājis, ka
grozījumi rada Satversmes 91.panta pārkāpuma risku, jo Latvijas pilsoņi un nepilsoņi
varēja pieņemt arī citu trešo valstu pilsonību, piemēram, Armēnijas, Gruzijas, Baltkrievijas
u.c., saņemot pastāvīgo uzturēšanās atļauju, tomēr prasību atkārtoti saņemt pastāvīgo
uzturēšanās atļauju, iesniedzot apliecinājumu par valsts valodas apguvi un pierādot stabilus
un regulārus ienākumus, kas ir pietiekami, lai uzturētu sevi un savas ģimenes locekļus,
valsts ir izvirzījusi tikai vienai grupai ārzemnieku - personām, kuras pieņēma Krievijas
Federācijas pilsonību. Ne likumprojekta anotācijā, ne Saeimas atbildīgās komisijas sēdē,
kur tika izskatīti minētie grozījumi, atšķirīgās attieksmes aspekts un tā pamatojums netika
detalizēti atspoguļots un izvērtēts.
1.2. Par pārbaudes kārtošanu digitālajā vidē
Ministru kabineta noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu
apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas
prasmes pārbaudi” 46. - 48.punkts paredz valsts valodas prasmes eksāmena kārtošanu
informācijas sistēmā12
. MK noteikumu Nr.157 VII sadaļa “Pārbaudes struktūra un saturs,
kā arī norises kārtība” nenosaka atvieglojumus pārbaudes kārtības maiņai tām personām,
kurām ir zems digitālās pratības līmenis. Šāds jaunievedums īpaši varētu radīt problēmas
pārbaudes nokārtošanā personām vecumā virs 65 gadiem13, kurām papildus būtu
jānodrošina iepazīšanās lekcija/kurss eksāmena kārtošanai digitālajā vidē.
1.3. Par vecuma robežu latviešu valodas pārbaudes kārtošanai un valodas kursu
pieejamību
Kārtojot latviešu valodas prasmes pārbaudi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
saņemšanai, no pārbaudes kārtošanas tiek atbrīvotas personas, kas sasniegušas 75 gadu
vecumu.
Aplūkojot sistēmiski citas no valsts valodas pārbaudes atbrīvojamās grupas,
tiesībsargs ir konstatējis, ka, uzņemot personas Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā,
saskaņā ar Pilsonības likuma 20. panta 4. punktu un 21. panta trešo daļu, no rakstudarba
11 MK noteikumu Nr.733 1.2.punkts 1.2. punkts paredz, ka “1.Noteikumi nosaka: [..] pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
saņemšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību, atvieglojumus
valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanā un atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas
Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7.punktā minētajām personām”.
12 Skat. MK noteikumu Nr.157 38-44.punktus.
13 ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) liecina, ka Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes ir
zemas. Tikai 43% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir pamata digitālās prasmes. Savukārt digitālās prasmes,
kas ir augstākas par pamata prasmēm, ir vien 24% Latvijas iedzīvotāju. Digitālo prasmju ziņā Latvija ierindojas
20.vietā no 27 ES valstīm (digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/de… ).
5
rakstīšanas par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu ir atbrīvotas 65 gadu vecumu
sasniegušas personas.
Tiesībsarga ieskatā būtu vērtējama MK noteikumu Nr.157 7.6. apakšpunktā
noteiktās vecuma robežas, kad personas būtu atbrīvojamas pilnībā vai daļēji no valsts
valodas pārbaudes, samazināšana no 75 gadiem līdz 65 gadiem.
Ja vecuma robežas samazināšana attiecībā uz personu grupu, kuru skar grozījumi
Imigrācijas likumā, netiek atbalstīta, tiesībsargs vēlas vērst Ministru kabineta uzmanību uz
šādu apstākli.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem statistikas datiem
vislielākais Krievijas Federācijas pilsoņu skaits Latvijā ir Rīgā (11 115 personas),
Daugavpilī (3381 persona), Liepājā (3055 personas), Ventspilī (1115 personas), Jūrmalā
(843 personas), Jelgavā (744 personas), Augšdaugavas novadā (530 personas), Krāslavas
novadā (445 personas), Olaines novadā (436 personas), Salaspils novadā (375 personas).
Turklāt, vērtējot aplūkojamo personu grupu pēc vecuma, tiesībsargs ir secinājis, ka 44 %
no 25 317 Krievijas Federācijas pilsoņiem, uz kuriem provizoriski varētu attiekties 2022.
gada 22. septembrī Imigrācijas likumā veiktie grozījumi, ir vecumā no 65 - 75 gadiem.
Personas virs darbaspējas vecuma atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam,
kuru cilvēktiesību aizsardzībai, neatkarīgi no to pilsonības, ir jāpievērš pastiprināta
uzmanība.
Ņemot vērā, ka grozījumi Imigrācijas likumā attiecībā uz valsts valodas prasmju
pierādīšanu līdz 2023. gada 1. septembrim skar lielu mazaizsargāto personu grupu,
tiesībsarga ieskatā būtu svarīgi izvērtēt, vai valsts var nepieciešamības gadījumā piedāvāt
atbalstu tiem senioriem, kuri vēlas pārbaudīt savas valsts valodas zināšanas un sagatavoties
valsts valodas pārbaudei līdz š.g. 1.septembrim.
2. Par pietiekamu iztikas nodrošinājumu
Imigrācijas likuma 24. pantā un Pārejas noteikumu 58. un 59.punktos veiktie
grozījumi uzliks par pienākumu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas līdz šim bija Latvijas
pilsoņi vai nepilsoņi, pieprasot pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pierādīt, ka viņiem ir stabili
un regulāri ienākumi, kas ir pietiekami, lai uzturētu sevi un savas ģimenes locekļus,
neizmantojot attiecīgās dalībvalsts sociālās palīdzības sistēmu.
Padomes Direktīvas 2003/109/EK (2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu
pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji 7. un 9. apsvērums nosaka,
ka dalībvalstis, novērtējot stabilu un regulāru ienākumu esamību, var ņemt vērā tādus
faktorus kā iemaksas pensiju sistēmā un nodokļu saistību izpildi. Ekonomiskiem
apsvērumiem nevajadzētu būt par pamatu, lai atteiktos piešķir pastāvīgā iedzīvotāja
statusu, un tos neuzskata par tādiem, kas traucē attiecīgos nosacījumus14
. ES dalībvalstīm
piešķirtā rīcības brīvība, īstenojot direktīvu, nedrīkst kaitēt direktīvas mērķiem un
lietderīgajai iedarbībai.
Dažas dalībvalstis15 ir noteikušas fiksētas summas (atbilstoši valsts minimālajam
ienākumam), kas ir jāpiemēro, ņemot vērā katra atsevišķa gadījuma īpašos apstākļus, lai
atbilstu samērīguma principam, kuru Eiropas Savienības Tiesa ir nostiprinājusi Chakroun16
lietā.
14 Skat. eumonitor.eu/9353000/1/j4nvhdfdk3hydzq_j9vvi…
15 BE, CZ, EL, ES, HR, IT, NL, PL, PT
16 Skat. EST 2010.gada 4.marta spriedumu lietā Nr.C-578/08 Rhimou Chakroun pret Minister van Buitenlandse
Zaken, eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=…
6
Saskaņā ar likuma “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas
Republikā” 1. panta 2. punktu pietiekams iztikas nodrošinājums ir regulāri (vismaz pēdējos
12 mēnešus) un stabili ikmēneša ienākumi vismaz vienas minimālās mēneša darba algas
apmērā (par normālu darba laiku) vai personai Latvijas Republikā piešķirta pensija. Ja
personas apgādībā ir tās ģimenes locekļi, tad pietiekams iztikas nodrošinājums ir personas
regulāri un stabili ikmēneša ienākumi sev un katram ģimenes loceklim vismaz minimālās
darba algas apmērā katram.
Tiesībsargs ir saņēmis iesniegumus no Krievijas Federācijas pilsoņiem un viņu
pārstāvjiem, uz kuriem attiecas 2022. gada 22. septembra grozījumi Imigrācijas likumā,
kuros ir paustas bažas, ka daudzām personām būs grūtības pierādīt valstij regulārus
ienākumus 620 euro apmērā, tādēļ viņi, neskatoties uz pastāvīgo un ilgstošo saikni ar
Latvijas Republiku, nebūs tiesīgi, pamatojoties uz jauno regulējumu, pieprasīt un saņemt
pastāvīgo uzturēšanās atļauju.
Latvijai, nosakot regulāro ienākumu līmeni pamatvajadzību apmierināšanai,
vajadzētu ņemt vērā ārzemnieka pastāvīgās uzturēšanās ilgumu valstī un faktu, ka minētās
personas pirms Krievijas Federācijas pilsonības pieņemšanas bija Latvijas pilsoņi vai
nepilsoņi, un paredzētajai prasībai individualizēt pieteikuma izskatīšanu17
.
ES normatīvie akti, novērtējot personas ienākumus, ļauj dalībvalstīm ņemt vērā
atalgojumu un minimālo valsts pensiju līmeni. Šīs tiesības dalībvalstīm ir jāīsteno,
neapdraudot direktīvu mērķi un tās lietderīgo iedarbību.
Tiesībsarga ieskatā par samērīgu būtu uzskatāma prasība Krievijas Federācijas
pilsoņiem, kuri līdz pilsonības maiņai bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, darbspējīgā
vecumā noteikt pietiekama iztikas nodrošinājuma līmeni minimālās algas apmērā, savukārt
Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas sasnieguši Latvijā noteikto pensijas vecumu,
pietiekama iztikas nodrošinājuma līmeni noteikt Latvijā noteiktās minimālās vecuma
pensijas apmērā.
3. Par aizsardzību pret izraidīšanu
Padomes Direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas
dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji 16. apsvērumā ir noteikts, ka pastāvīgajiem iedzīvotājiem
jābūt pastiprināti aizsargātiem pret izraidīšanu. Šī aizsardzība pamatojas uz kritērijiem, kas
noteikti ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumiem. Lai nodrošinātu aizsardzību pret
izraidīšanu, dalībvalstīm jāparedz efektīva tiesiskā aizsardzība.
Direktīvas 2003/109/EK 12.pantā ir noteikts, ka var pieņemt lēmumu izraidīt
pastāvīgo iedzīvotāju tikai tad, ja viņš rada faktiskus un pietiekami nopietnus draudus
sabiedriskajai kārtībai un sabiedrības drošībai.
Lēmumus par Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu nevarēs argumentēt ar
ekonomiskiem apsvērumiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pirms lēmuma
pieņemšanas par pastāvīgo iedzīvotāju izraidīšanas, kuri līdz šim valstī būs uzturējušies ar
pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām, būs jāņem vērā šādi faktori:
a) uzturēšanās ilgumu to teritorijā;
b) attiecīgās personas vecums;
c) sekas, kas rodas attiecīgajai personai un ģimenes locekļiem;
17 Skat. EST 2010.gada 4.marta spriedumu lietā C-578/08 Rhimou Chakroun pret Minister van Buitenlandse Zaken
38.punktu.
7
d) saikni ar mītnes valsti vai saiknes trūkumu ar izcelsmes valsti.
Īstenojot grozījumus Imigrācijas likuma 24.pantā un Pārejas noteikumu 58.- 59.
punktā, tiesībsarga ieskatā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kā arī tiesu sistēma
varētu saskarties ar būtisku pārslodzi, izskatot apstrīdētos un pārsūdzētos rīkojumus par
izbraukšanu vai lēmumus par piespiedu izraidīšanu, jo liela daļa personu, uz kurām attiecas
Imigrācijas likuma grozījumi, ir ilgstoši un pastāvīgi uzturējušās Latvijā, ir personas
pensijas vecumā, kuriem vienīgie ģimenes locekļi varētu būt Latvijas pilsoņi un nepilsoņi,
un kuriem Latvija būs ne tikai izcelsmes valsts, ar kuru ir ļoti cieša saikne, bet arī nebūs
konstatējama faktiskās saites izveidošanās ar pilsonības valsti.
PMLP, lai pieņemtu lēmumus par KF pilsoņu, kurus skars grozījumi Imigrācijas
likumā, izraidīšanu būs obligāti jānorāda lēmumos, ka konkrētās personas rada faktiskus
un nopietnus draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai18
.
Tādējādi aicinu Ministru kabinetu izvērtēt tiesībsarga norādītos riskus un veikt
nepieciešamos grozījumus normatīvajā regulējumā, lai Imigrācijas likuma Pārejas
noteikumu 58.punkts atbilstu labas pārvaldības principam un Latvijas starptautiskajām
saistībām.
Ar cieņu
tiesībsargs Juris Jansons

* 18 Skat. EST 2017.gada 7.decembra spriedumu lietā C-636/16 Wilber López Pastuzano pret Delegación del
Gobierno en Navarra 24.-27. punktus.
Аноним: 2.3.2023. Премьер ¬ министру О внесении изменений в Закон об иммиграции

24 февраля 2022 г. Российская федерация начала военную деятельность на Украине
На территории республики, которая была направлена на территориальные целостности, суверенитеты Украины и
уничтожение независимости. Реагируя на военное вторжение на территорию Украины и на российский совершаемых воинскими подразделениями насилия против гражданского населения, а также систематического гражданского уничтожение инфраструктуры, ряд стран мира, в том числе Евросоюза государства ¬ участники, решили применить по отношению к российской федерации экономические и
индивидуальные санкции, а также отдельные государства определяли специфические ограничения при оценке потенциальные риски, которые могли бы возникнуть в результате российского противодействия установленным санкций. Сейм Латвийской Республики 11 августа 2022 г. принял сообщение, в котором
Действия российской федерации на территории Украины признали терроризмом, а Россией – за государство, поддерживающее терроризм.

22 сентября 2022 г. Сейм в срочном порядке рассмотрел и принял
изменения в Закон об иммиграции (1617/Lp13), вступившие в силу 24 сентября 2022 г., целью которых являлось приостановление выдачи первичных срочных видов на жительство в российском Гражданам федерации и Республики Беларусь, а также условия пребывания
пересмотр гражданам российской федерации.

Согласно пункту 5 законопроекта “О внесении изменений в Закон об иммиграции” было решено исключить из пункта 8 части первой статьи 24 Закона об иммиграции и дополнить Переходные правила пунктами 58 и 59.
С начала декабря 2022 года омбудсмен получил ряд заявлений и
электронные письма, в которых указывается на ряд, возможно, несоразмерных ограничений, которые возникли в случае, если бывшие граждане Латвии или неграждане, принявшие
Российское гражданство, не сможет своевременно исполнить предъявляемые государством требования.

О соблюдении принципа правовой уверенности

Пункт 58 Переходных положений Закона об иммиграции предусматривает, что российские федерации гражданину, получившему постоянный вид на жительство согласно Иммиграционному пункт 8 части первой статьи 24 Закона, постоянный вид на жительство действителен до 1 сентября 2023 г. Если лицо желает повторно получить постоянный вид на жительство,
она до 1 сентября 2023 года представляет свидетельство об освоении государственного языка в соответствии с установленным частью пятой статьи 24 Закона об иммиграции. Постоянное пребывание
разрешение лицу не выдается, если исполняется кто ¬ либо из частей первой статьи 34 Закона об иммиграции условия части. Это означает и требование о доходах и других условиях.

Конституционный Суд признал, что в область статьи 1 Конституции входит от принцип правового доверия основной нормы демократического правового государства. Принцип правовой уверенности связан с принципом правовой безопасности и обеспечивает его востребованной стабильности, запрещая непоследовательное поведение государства. Этот принцип означает, что индивид может рассчитывать на то, что государство действует правомерно и последовательно, государству надо защищать подаренное ей доверие. Существование принципа правового доверия связано не только с доверием к государственной власти, но и к свободам действий рассылки правовых норм возможностью реализации. Принцип правовой уверенности не исключает того, что право, полученное индивидом, может быть изменены в правовом виде. То есть этот принцип не дает основания полагать, что когда ¬ то определённая правовая ситуация никогда не изменится, а допускает и в определенных условиях даже требует существующей изменение правового регулирования. В противном случае государство не могло бы должным образом реагировать на переменные жизненное обстоятельство. Издатель правовых норм обязан следить за
актуальной ситуации в какой ¬ либо конкретной сфере и в случае необходимости при оценке государственной и интересы и потребности общества, изменение ранее принятых правовых норм. Также и сами лица должны считаться с тем, что правовая ситуация может измениться. Однако при изменении правового регулирования издатель правовых норм должен учитывать их право, на сохранение или осуществление которых лицу может быть образовано допущение В демократическом правовом государстве при внесении изменений в нормативные акты их издатель имеет обязанность всесторонне и полноценно рассмотреть и предусмотреть бережливый переход на новое правовое регулирование. Таким образом, будет обеспечено разумное равновесие между правовым доверие и благополучие, полученное общественностью

.Принцип правовой уверенности в основном означает защиту от такой правовой нормы определение времени воздействия, которое с обратной или немедленной силой отрицательно влияет на право
адресатам в прошлом существовало право или любое иное правоотношение другого вида

.В зависимости от того, какова сила влияющего на право нормы права во времени, отличается правовой критерии оценки правосубъектности нормы, влияющей на уверенность. Если при определении правовых норм время воздействия, вывод о том, что для нормы права установлена обратная сила, то презумпция,
что правовые отношения, подлежащие конкретному правовому норму от погодного аспекта, затронуты противоправно, и для их обоснования необходимы особые основания

. В свою очередь, нормы права с в основе немедленных сил рассматриваются правомерные, однако по конкретным обстоятельствам не исключается вероятность того, что правовая уверенность лиц затронута противоправно, в том числе
1 ст. Решения Конституционного суда от 11 декабря 2020 г. по делу № 2020-26-0106 10 .2. 2 . В деле решения Конституционного суда от 11 декабря 2020 года № 2020-26-0106 22 .2 .1. 3 . В деле решения Конституционного суда от 11 декабря 2020 года № 2020-26-0106 22 .2 .1.4 . В деле № 2020-30-01 решения Конституционного суда от 5 марта 2021 г.
5 просмотров Онжев М.М. Временные аспекты правовых норм в правовом и демократическом государстве. Рига: Latvijas Vēstnesis, 2016, № 98.

Вслучаях, когда признается, что полагание на существующее правовое регулирование более существеннымцели законодателя, для достижения которого поправки приняты. Распространяя правовые последствия принятого регулирования на правоотношения, которые
учреждены в прошлом, но продолжаются после вступления в силу нового регулирования, нормы права приняты с помощью немедленного выпуска сил

.Издатель правовых норм имеет право устанавливать норму права на немедленную силу, однако он должен убедиться в влиянии норм на существующие правоотношения и необходимо обеспечить несоразмерность этого воздействия по сравнению с достигаемой целью. То есть для того, чтобы оценка соответствия оспариваемой нормы принципу правовой доверенности в общей связи должны быть выяснены: 1) или возникло у лица правовое доверие; 2) или при принятии переходов пунктом 58 Правил, обеспечено разумное равновесие между правовой уверенностью лица и общественным интересам, ради которых соответствующее регулирование было изменено. Можно предположить, что тем гражданам и негражданам Латвии, которые в течение определенного периода времени
разошлись в гражданстве Российской федерации, возникла правовая уверенность в сохранении выданный государством постоянный вид на жительство без установления дополнительных условий равным образом других иностранцев с разрешением.

Реагируя на угрозы и возможные риски, государства могут изменить въезд и условия пребывания иностранцам, находящимся в геополитических условиях этого момента для Латвии актуально, поэтому правообладатель не видит препятствий для изменения нормативного регулирования в отношении определенным группам иностранцев, тем не менее, хотят подчеркнуть, что Латвия как правовая страна, защищая свою безопасность и при осуществлении превентивных мер по предупреждению рисков безопасности необходимо соблюдать хорошие принцип управления, и, устанавливая ограничения, должны быть соразмерны их соразмерности, должны быть обеспечены, чтобы возложенные государством обязанности и требования в течение соответствующего периода времени были реально выполнимы и механизмы защиты прав были бы доступны и эффективны.

При принятии пункта 58 Переходных положений Закона об иммиграции в усмотрение омбудсмена НЕ оценены все риски, поэтому омбудсмен в целях защиты интересов государства обращает Министров внимание кабинета на следующих соображениях.
1. О проверке знаний латышского языка
Согласно статье 24 Закона об иммиграции иностранцам для получения постоянного вид на жительство должен постоянно находиться в Латвийской Республике с срочным пребыванием
разрешение по меньшей мере за пять лет до истечения срока последнего срочного вида на жительство
До 22 сентября 2022 года, когда вступили в силу изменения в стать24 Закона об иммиграции в пункте 8 части первой и части четвертой, постоянном виде на жительство может быть также

Проживающий в Латвийской Республике иностранный гражданин, который до получения гражданства другого государства являлся
Гражданин или негражданин Латвии, если указанный иностранный гражданин постоянный вид на жительство документы, необходимые для затребования, подали в Управление по делам гражданства и миграции

В течение 30 дней после вступления в силу решения об утрате статуса гражданина Латвии или негражданина вступление.
Онжев М.М. Временные аспекты правовых норм в правовом и демократическом государстве. Рига: Latvijas Vēstnesis, 2016, № 189 –
190 и 196.

Онжев М.М. Временные аспекты правовых норм в правовом и демократическом государстве. Рига: Latvijas Vēstnesis, 2016, № 189.
В деле № 2020-30-01 решения Конституционного суда от 5 марта 2021 г.
10 пункт 7 части первой статьи 24 Закона об иммиграции: "(1) постоянный вид на жительство в установленном настоящим Законом порядке вправе требовать: [..] иностранному гражданину, постоянно пребывавшему в Латвийской Республике с разрешением на временное проживание по меньшей мере за пять лет до истечения срока действия последнего срочного вида на жительство».
Для получения постоянного вида на жительство иностранному гражданину, который непрерывно прожил в стране пять лет, согласно правилам Кабинета министров от 7 июля 2009 г. № 733 “Правила об объеме знаний государственного языка, проверки владения государственным языком” порядок и государственная пошлина за проверку владения государственным языком»
1.2.Проверка владения латышским языком, за исключением тех иностранцев, которые перед другой страной гражданских 1.2. О прохождении проверки в цифровой среде

Правила Кабинета министров № 157 “Правила о государственном языке”

объем, порядок проверки владения государственным языком и государственная пошлина за государственные языки

Проверка умения» пунктами 46 ¬ 48 предусматривает сдачу экзамена на владение государственным языком

информационные системы 12

. Раздел VII кодекса № 157 “Структура и содержание проверки,

а также порядок проведения» не устанавливают льготы для изменения порядка проверки для тех лиц,

имеющих низкий уровень цифровой грамотности. Такое нововведение, в частности, могло бы создать проблемы

при проведении проверки лицам в возрасте свыше 65 лет 13, для которых дополнительно было бы

должна быть обеспечена лекция по ознакомлению/курс для сдачи экзамена в цифровой среде.

1.3. О возрастном пределе для сдачи проверки латышского языка и курса языка доступность

При ведении проверки владения латышским языком постоянным видом на жительство для получения, от сдачи проверки освобождаются лица, достигшие 75 лет возраст.
Рассматривая системно другие группы, освобождаемые от проверки государственного языка, омбудсмен констатировал, что при приеме лиц в гражданство Латвии в порядке натурализации в соответствии с пунктом 4 статьи 20 и частью третьей статьи 21 Закона о гражданстве, от написания письменной работы по порученной комиссией теме бытового характера освобождены 65 ¬ летний возраст достигли лица.
В усмотрение омбудсмена должно быть оценено подпунктом 7.6 правил КМ № 157 установленные возрастные пределы, когда лица должны быть освобождены полностью или частично от государства
языковые проверки, сокращение от 75 лет до 65 лет.
Если сокращение пределов возраста в отношении группы лиц, которые затрагивают изменения
В Законе об иммиграции, не поддерживается, омбудсмен желает обратить внимание Кабинета министров на такое обстоятельство.

По статистическим данным, представленным Управлением по делам гражданства и миграции наибольшее число граждан российской федерации в Латвии находится в Риге (11 115 человек),
В Даугавпилсе (3381 человек), Лиепае (3055 человек), Вентспилсе (1115 человек), Юрмале (843 лица), Елгава (744 лица), Верхний Даугавас (530 человек), Краславская в крае (445 человек), в Олайнском крае (436 человек), в Саласпилсском крае (375 человек).

При этом, оценивая группу рассматриваемых лиц по возрасту, омбудсмен пришел к выводу, что 44% из 25 317 граждан российской федерации, на которых провизорно могло бы распространяться 2022.
изменения, внесенные в Закон об иммиграции 22 сентября года, являются в возрасте от 65 до 75 лет. Лица сверх возраста трудоспособности соответствуют статусу группы социально малозащищенных лиц, для защиты прав человека, независимо от их гражданства, необходимо уделить усиленное внимание.

Учитывая, что поправки в Закон об иммиграции в отношении владения государственным языком доказывание до 1 сентября 2023 г. затрагивает большую группу малозащищенных лиц, в усмотрении омбудсмена было бы важно оценить, может ли государство в случае необходимости предлагать поддержка тех сениоров, которые хотят проверить знания своего государственного языка и подготовиться
для проверки государственного языка до ш.г. 1 сентября.

2. О достаточном прожиточном обеспечении

Совершенные в статье 24 и пунктах 58 и 59 Переходных положений Закона об иммиграции поправки будут возложены на обязанность гражданам Российской федерации, которые до сих пор являлись в Латвии граждане или неграждане, требуя постоянного вида на жительство, доказали, что у них стабильно и регулярные доходы, достаточные для поддержания себя и членов своей семьи, не используя систему социальной помощи соответствующей страны ¬ участницы.

Директивы Совета 2003/109/ЕС (25 ноября 2003 г.) об их третьем государстве статус граждан, являющихся постоянными жителями какой ¬ либо страны ¬ участницы, 7 и 9 соображений определяет,
что государства ¬ участники при оценке стабильного и регулярного наличия доходов могут учитывать такие факторов как взносов в пенсионную систему и исполнения налоговых обязательств. Для экономических соображения не должны служить основанием для отказа в предоставлении постоянного жителя статус, и они не считаются такими, которые препятствуют соответствующим условным ЕС для государств ¬ членов предоставленная свобода действий при реализации директивы не должна наносить ущерба целям директивы и полезного воздействия. Некоторые страны ¬ участницы определили фиксированные суммы (в соответствии с государственным минимальным к доходу), подлежащего применению с учетом особых условий каждого отдельного случая, для того чтобы отвечаю принципу соразмерности, который суд Европейского Союза закрепил в Chakroun по делу.

Согласно Закону “О статусе постоянного жителя Европейского Союза в Латвии” В Республике» ч. 2 ст. 1 достаточное прожиточное обеспечение является регулярным (по крайней мере в последние
12 месяцев) и стабильно ежемесячные доходы по меньшей мере одной минимальной месячной заработной платы
в размере (за нормальное рабочее время) или лицу в Латвийской Республике назначена пенсия. Если на иждивении лица имеются члены его семьи, то достаточное прожиточное обеспечение - это лица
регулярные и стабильные ежемесячные доходы для себя и каждого члена семьи по меньшей мере минимальные в размере заработной платы для каждого.

Омбудсмен получил заявления от граждан Российской федерации и их представителям, на которые распространяются поправки от 22 сентября 2022 г. в Закон об иммиграции, в которых выражены опасения, что у многих людей будут трудности для доказывания для страны регулярных доходы в размере 620 евро, поэтому они, несмотря на постоянную и длительную связь с

Латвийская Республика, не будет права на основании нового регулирования запрашивать и получать постоянный вид на жительство.Латвии при определении уровня регулярных доходов для удовлетворения основных потребностей следует учитывать продолжительность постоянного пребывания иностранца в стране и факт наличия указанных лица до принятия гражданства Российской федерации являлись гражданами Латвии или неграждане, и предусмотренное требование индивидуализировать рассмотрение заявления Нормативные акты ЕС при оценке доходов лица позволяют государствам ¬ участникам учитывать вознаграждение и минимальный уровень государственных пенсий. Эти права должны быть реализованы государствами ¬ членами, не угрожая цели директив и ее полезное воздействие.

В усмотрение омбудсмена соразмерным было бы требование о Р Ф гражданах, которые до изменения гражданства были гражданами или негражданами Латвии, трудоспособным в возрасте установить достаточный уровень прожиточного обеспечения в размере минимальной заработной платы, в свою очередь Гражданам Российской федерации, достигшим установленного в Латвии пенсионного возраста,достаточного уровня прожиточного обеспечения, установленные в Латвии минимальные в размере пенсии.

3. О защите от выдворения
Директивы Совета 2003/109/ЕС о статусе граждан третьих стран, которые являются кем ¬ либо постоянным населением государства ¬ члена по соображениям 16 установлено, что постоянным жителям
должны быть усиленно защищены от выдворения. Эта защита основывается на критериях, определены решением Европейского суда по правам человека. Чтобы обеспечить защиту от выдворение, государства ¬ участники должны предусматривать эффективную правовую защиту.

Статьей 12 Директивы 2003/109/ЕС установлено, что можно принять решение выдворить постоянным населением только в том случае, если он создает фактические и достаточно серьёзные угрозы общественному порядку и общественной безопасности.
Решения о выдворении граждан Российской Федерации не смогут аргументировать для экономических соображений. Управление по делам гражданства и миграции до решения принятия решения о постоянном выдворении населения, которые до сих пор в стране будут находиться для постоянных видов на жительство необходимо будет учитывать следующие факторы:
а) продолжительность пребывания на их территории;
б) возраст соответствующего лица;
c) последствия, возникающие у соответствующего лица и членов семьи; г) связь с государством проживания или отсутствием связи с государством происхождения.

При реализации изменений в статью 24 Закона об иммиграции и 58 ¬ 59 Переходных положений в пункте, в усмотрении омбудсмена Управление по делам гражданства и миграции, а также судебная система могли бы столкнуться с существенной перегрузкой при рассмотрении оспариваемых и обжалованных распоряжений по
выезду или решения о принудительном выдворении, поскольку значительная часть лиц, на которых распространяется

Изменения Закона об иммиграции, длительные и постоянно пребывающие в Латвии, являются лицами пенсии в возрасте, у которых единственными членами семьи могли быть граждане и неграждане Латвии, и у которых Латвия будет не только страной происхождения, с которой очень тесна связь, но и не будет
констатируется создание фактической связи с государством гражданства.

ПМЛП для принятия решений по вопросам граждан КФ, которые будут затронуты изменениями в Играмиграционной в законе, выдворение будет обязательно указываться в решениях о том, что конкретные лица создают фактические и серьёзной угрозе общественной безопасности и порядку

.Таким образом, призываю Кабинет министров оценить указанные Омбудсмена риски и осуществить необходимые изменения в нормативное регулирование для перехода к переходу Закона об иммиграции пункт 58 правил соответствует принципу добросовестного управления и международным обязательствам.

С уважением правозащитник Юрис Янсонс

* технический перевод
Аноним: 30.03.2023. Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции попросила внести изменения
в Закон об иммиграции в повестку дня заседания Сейма: .
О продление срока рассмотрения заявлений,
чтобы лица, своевременно сдавшие тест на знание государственного языка, могли подать необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя Европейского Союза (ЕС)
и могли продолжать находиться в Латвии в течение рассмотрение этого заявления
Аноним: Второе чтение в срочном порядке назначено на 31.03.23.
Balsošanas rezultāti par 69, pret 12, atturas 8
Svetlana Čulkova ST! Pret
Jekaterina Dorošķeviča ST! Pret
Iļja Ivanovs ST! Pret
Igors Judins ST! Pret
Jefimijs Klementjevs ST! Pret
Dmitrijs Kovaļenko ST! Pret
Kristaps Krištopans LPV Pret
Nataļja Marčenko-Jodko ST! Pret
Viktorija Pleškāne ST! Pret
Viktors Pučka ST! Pret
Aleksejs Rosļikovs ST! Pret
Edgars Zelderis PRO Pret
-------------------
Skaidrīte Ābrama PRO Atturas Kaspars Briškens PRO Atturas
Edmunds Cepurītis PRO Atturas
Antoņina Ņenaševa PRO Atturas
Leila Rasima PRO Atturas
Jana Simanovska PRO Atturas
Andris Šuvajevs PRO Atturas
Atis Švinka PRO Atturas
--------------------------- Mārcis Jencītis LPV Nebalsoja
Vilis Krištopans LPV Nebalsoja
Gunārs Kūtris ZZS Nebalsoja
Andris Sprūds PRO Nebalsoja
Ainārs Šlesers LPV Nebalsoja
Ričards Šlesers LPV Nebalsoja
Edmunds Zivtiņš LPV Nebalsoja
Аноним: Почему ?
Выступая с трибуны Сейма депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) напомнил коллегам, что 95% граждан России, проживающих в Латвии, голосовали на выборах за "убийцу Владимира Путина". Однако противиться продлению срока, который дается гражданам РФ на сдачу экзамена по госязыку, Нацобъединение не стало. rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sejm-prinyal-…
Аноним: Не участвовали в голосовании, оставаясь в зале заседаний Сейма, депутаты от оппозиционной "Стабильности" и некоторые депутаты от оппозиционной "Латвии на первом месте". В своей эмоциональной речи Алексей Росликов ("Стабильность") заявил, что в Латвии есть пожилые граждане России, которых не спасет от выдворения из страны продление сроков переэкзаменовки. "Гражданин России лежит в больнице с 4-й стадией рака. После 2 сентября у него два пути: он или уже отправится на тот свет или его придется на той же больничной койке вывозить из страны", — такой пример привел Росликов. Также депутат указал на то, что многие граждане России, которые сейчас должны сдавать экзамен по госязыку, имеют свидетельства о владении латышским языком, выданные до 2001 года. Такие свидетельства считаются действительными на рынке труда, дают право работать, однако не годны для подтверждения права жить в Латвии для граждан России, подчеркнул Росликов.
rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sejm-prinyal-…
Аноним: Депутаты Сейма во главе с премьер-министром Кариньшем
не услышали государственного Омбудсмена Янсонса,
но 69 голосами ( без депутатов Стабильности ) поддержали только продление срока подачи и рассмотрения документов на получение вида на жительства бывшим латвийским негражданам, ныне гражданам России.
Аноним: Atkārtošu to pašu ideju, tik citiem vārdiem, ko teicu jau Kariņam nākot pie varas: viņš pats ir DIŽ-KRĪZE Latvijai. Ar tik nospriegotu Strēlnieku un Jaunavas zīmi, neredz ne vīziju, ne prot sakārtot sistēmas! Kaut kur starp zemi un debesīm kuļas. GRIB,bet NEPROT! #astropolitika bb.lv/statja/lifenews/2023/03/30/on-sam-po-s… «Я повторю ту же мысль, другими словами, которую я говорил уже, когда Кариньш пришел к власти: он сам по себе является БОЛЬШИМ КРИЗИСОМ для Латвии. С таким напряженным знаком Стрельца и Девы он не может ни иметь видения, ни знать, как организовать системы!» Где-то между землей и небом царит суматоха. Хочу, но не знаю как», — считает Бакис.
Аноним: В ходе дебатов прозвучали обвинения во введении в заблуждение и в плохой подготовке предыдущим Сеймом поправок,
Предыдущий созыв парламента постановил, что граждане России моложе 75 лет, ранее являвшиеся гражданами или гражданами Латвии и не подпадающие под действие каких-либо других исключений, должны будут доказать знание латышского языка на базовом уровне.Депутаты обсуждали, можно ли в будущем принудительно доставлять в пункты пересечения границы тех, кто не докажет свое знание языка. Большинство подвергли критике использование в данном контексте слов "депортация" и "высылка".

Депутат Атис Швинка ("Прогрессивные") заявил, что часть вины за очень некачественный закон должен взять на себя предыдущий созыв Сейма. Политик также обратил внимание на то, что Национальное объединение уже давно находится в коалиции и возглавляет Министерство культуры, отвечающее за интеграцию. "Это ваша ответственность, что люди не знают язык", - сказал Швинка.

Депутат Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте", ЛПМ) рассказал, что на заседании ответственной комиссии он спросил, сколько людей, не доказавших знание латышского языка, теоретически планируется принудительно доставлять на пограничные пункты и в каком они возрасте. "Докладчик подтвердил, что более 80% - пенсионеры", - заявил Шлесерс, спросив у депутатов, чем эти пенсионеры угрожают независимости Латвии. Выразил обеспокоенность, что CNN и BBC покажут, как этих людей будут "подбирать" и отвозить на границу. Шлесерс употребил в данном контексте слова "депортация" и "высылка", и некоторые коллеги указали ему на неуместность употребления таких слов.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) заявил, что в предыдущем Сейме депутатам солгали о способности государственных учреждений выполнить требования этих поправок в срок. "Мы задавали вопросы о том, можно ли будет провести эти проверки в установленные законом сроки, и получили утвердительные ответы", - сказал депутат подчеркнул, что "мы не живем в бочке", Латвия является членом Евросоюза и связана международными конвенциями. "Я уверен, что никаких "массовых депортаций" в Латвии не будет, это просто невозможно. Надо убрать такую лексику из своей риторики", - заявил политик.

Депутат Национального объединения Артур Бутанс заявил, что не видит оснований для таких заявлений. По его словам, ошибочно мнение некоторых коллег о том, что эти люди не подчинятся закону и не докажут свое знание латышского языка. Политик сослался на данные Агентства латышского языка о том, что большинство людей, на которых распространяется закон, знают язык.

Виктория Плешкане ("За стабильность") говорила о том, что есть пожилые люди, которые утром повторяют латышские слова, а вечером уже не помнят их. Они очень взволнованы экзаменами, из-за несдачи которых могут быть выгнаны из страны, заявила политик.

Депутат Иева Бранте ("Объединенный список") раскритиковала в том числе и то, что Шлесерс пугал людей "депортациями", и обвинила ЛПМ в подрыве основ государства. bb.lv/statja/politika/2023/03/30/seyme-kipit…
Аноним: Четыре гражданина России отозвали свои документы из Управления Гражданства и миграции после заседания Сайма 30 марта. Причины отзыва просьбы вида на жительство не публикуются
Аноним: Бывший министр экономики Вячеслав Домбровский дал неожиданный прогноз по поводу того, как во время следующих выборов в Сейм будут голосовать русскоязычные жители Латвии, которые, как он считает, стали хитрее.
«Можно придумать немало раздражений для русскоязычного населения Латвии.Но стоит помнить следующее: в 2026 году они придут на выборы и определят около30 мандатов Сейма.И скорее всего, все будет не так, как раньше.
Русскоязычный избиратель медленно, но верно учится. Кажется, он понял, что т.н. «Русские партии» не имеют шансов попасть в правительство. Он изменил свою стратегию на выборах 2022 года, и многие проголосовали за латвийские партии. Но есть нюанс.
Он голосует за тех, кто:
По его мнению, они максимально рационален (не националистичен).
Говорит с ним. На сегодняшний день это Айнарс Шлессер.
Поэтому не удивляйтесь, если в 2026 г. У ЛПМ будет 20-30 мандатов Сейма», - написал он в своем микроблоге Твиттер.


Viņš balso par tiem, kas:
1. Viņaprāt, ir maksimāli racionāli (nav nacionālistiski).
2. Uzruna viņu.
Uz šodienu, tas esot Ainars Šlesers. Tāpēc, nevajag brīnīties, ja 2026. g. LPV būs 20-30 Saeimas mandātu. bb.lv/statja/politika/2023/03/31/russkoyazyc…
Аноним: С 30 марта Второе чтение поправок ориентировочно назначено на 5 апреля 2023 года. Предложения внесли: Atbildīgās komisijas dokumenti:
Priekšlikumi: Šlesers Ainārs, Deputāts: Par priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Imigrācijas likumā" (215/Lp14)
Vēstule: CLSF Latvijas Cilvēktiesību komiteja sniedz priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Imigrācijas likumā" un aicina jēdzienu “Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanas pieprasījums” ar “pastāvīgas uzturēšanas atļaujas atjaunošanas pieprasījums”.
Priekšlikumi: Deputāte G. Grevcova: Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi Imigrācijas likumā" (Nr.215/Lp14)
Atzinums par likumprojektu: Juridiskais birojs: Atzinums par likumprojektu ''Grozījumi Imigrācijas likumā''
Priekšlikumi: Iekšlietu ministrija: Par priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Imigrācijas likumā” (reģ. nr. 215/Lp14)
Priekšlikumi: Frakcijas "Stabilitātei!" priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likuma”(Nr.215/Lp14) otrajam lasījumam
Priekšlikumi: Latvijas Krievu savienība sniedz priekšlikumus likumprojektam Grozījumi Imigrācijas likumā, rosinot piemērot mazākas prasības personām, kas vēlas pieprasīt uzturēšanās atļauju.
Priekšlikumi: Frakcija "Progresīvie": Priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” Nr. 215/Lp14 2. lasījumam.
Priekšlikumi: Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumi likumprojektam "Grzoījumi Imgrācijas likumā" (215/Lp14).
Аноним: с 30.03. до 31.03.2023. 17:00 ко второму чтению внесены предложения: * Шлесер Айнарс, депутат: о предложении к законопроекту "поправки к закону“ Об иммиграции ”(215/Lp14)
* Письмо: CLSF Латвийский комитет по правам человека вносит предложения в законопроект "поправки к закону“ Об иммиграции ”и призывает понятие“ Заявление о получении статуса постоянного жителя Европейского Союза ”с“ заявка на восстановление постоянного вида на жительство ”.
* Глория Гревцова: о предложениях к законопроекту "поправки к закону“ Об иммиграции ”(№ 215/Lp14)
Заключение о законопроекте: юридическое бюро: заключение о законопроекте “изменения в Законе об иммиграции”
* Министерство внутренних дел: о предложениях в законе “изменения в Законе об иммиграции” (рег. №) 215/lp14)
* “О стабильности” фракции "предложения по второму чтению законопроекта“ поправки к Иммиграционному закону ”(№ 215/Lp14)
* Русский союз Латвии вносит предложения в законопроект об иммиграции, побуждая к применению меньших требований к лицам, желающим получить вид на жительство.
* Фракция "Прогрессивные": предложения в законе “изменения в Законе об иммиграции” № 215/Lp14 2.
* Министерства образования и науки для законопроекта "Положения в Законе об иммиграции" (215/Lp14).
Аноним: как 5 апреля проголосуют те , кто NEBALSO: 17
Svetlana Čulkova, Jekaterina Dorošķeviča, Iļja Ivanovs
Mārcis Jencītis, Igors Judins, Jefimijs Klementjevs, Dmitrijs Kovaļenko
Kristaps Krištopans, Vilis Krištopans, Linda Liepiņa
Nataļja Marčenko-Jodko, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāne
Viktors Pučka, Aleksejs Rosļikovs,Uģis Rotbergs, Ainārs Šlesers... И тот , кто воздержался Atturas Juris Jakovins ZZS
Аноним: 74 - За и 10 - Против - так разделились голоса депутатов Сейма14 созыва 5 марта при срочном исправлении закона Об иммиграции. Предложения не были услышаны. Продлены сроки . Что это дает государству ? Возможно, еще часть бывших неграждан Латвии, ныне граждан России пополнят казну, потратив 52 евро за проверку знаний латышского языка. А возможно и нет
Аноним: 7500 экзаменуемых вместо планируемых 18 000 латвийских россиян
По факту 390 000 евро получит бюджет, вместо планируемого миллиона евро.