Есть вопрос: куда нужно обращаться, чтобы обустроить детскую площадку?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакционную почту поступило письмо читательницы Натальи.

«Недавно отдыхали с детьми на шикарной детской площадке в Первомайском районе. Площадка очень понравилась всем. Вопрос: куда нужно обратиться, чтобы и у нас в районе ул. Малу, 13,11 и Дикю, 47 (там огромная пустая территория) появилась такая же? У нас много деток, а площадка между домами 15 и 13 продувается сильным ветром всегда и непригодна для детей старше 5 лет».

В самоуправлении был получен следующий ответ: «Ваше обращение приято к сведению, однако в ближайшее время просьба не может быть выполнена, так как в бюджете Управления коммунального хозяйства на 2022 год не предусмотрены средства на проектирование и строительство детских площадок.

Если Вы хотите установить детскую площадку на территории, принадлежащей вашему дому, необходимо написать заявление с соответствующей просьбой в SIA DdzKSU (ПЖКХ). После проведения закупочной процедуры Вы должны провести собрание жильцов или опрос и указать в протоколе источник финансирования. Также на работы по установке детских площадок распространяются программы софинансирования самоуправления. Телефоны для справок: 654 07284, 654 07286. 654 07287, 654 07288, э-почта pasts@ddzksu.lv.

Обустройством детских площадок на территориях, принадлежащих самоуправлению, занимается Управление коммунального хозяйства. Заявку на оборудование площадки можно подать на э-почту ksp@daugavpils.lv, после чего специалисты предприятия оценят все технические нюансы, и, если реализация проекта на данной территории возможна, внесут заявку в план работ. При этом срок установки площадки будет зависеть от доступности финансирования».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kur ir jāvēršas, lai sakārtotu bērnu rotaļu laukumu?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcija saņēma vēstuli no lasītājas Natālijas.

Nesen atpūtāmies ar bērniem foršajā rotaļu laukumā Pervomajkas rajonā. Visiem rotaļu laukums ļoti patika. Jautājums: kur jums jāvēršas, lai mūsu rajonā, Malu ielā, 13, 11 un Diķu, 47 (ir milzīga tukša teritorija) parādījās tāda pati? Mums ir daudz bērnu, un rotaļu laukums starp mājām 15 un 13 vienmēr ir stiprs vējš un nav piemērots bērniem, kas vecāki par 5 gadiem”.

Pašvaldībā saņemta šāda atbilde: “Jūsu jautājums ir ņemts vērā, taču lūgums tuvākajā laikā nav izpildāms, jo Komunālās saimniecības pārvaldes 2022.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi rotaļu laukumu projektēšanai un būvniecībai.

Ja vēlaties ierīkot rotaļu laukumu savai mājai piederošajā teritorijā, jāraksta iesniegums ar atbilstošu pieprasījumu SIA DdzKSU. Pēc iepirkuma procedūras jārīko iedzīvotāju sapulce vai aptauja un protokolā jānorāda finansējuma avots. Arī par rotaļu laukumu ierīkošanas darbiem paplašinās pašvaldības līdzfinansējuma programmas. Tālruņi informācijai: 654 07284, 654 07286. 654 07287, 654 07288, e-pasts pasts@ddzksu.lv.

Rotaļu laukumu sakārtošana pašvaldībai piederošajās teritorijās, nodarbojas Komunālās saimniecības pārvalde. Pieteikumu objekta aprīkojumam var iesniegt uz e-pastu ksp@daugavpils.lv, pēc tam uzņēmuma speciālisti izvērtēs visas tehniskās nianses un, ja būs iespējama projekta realizācija šajā teritorijā, pievienos pieteikumu darbu plānā. Tajā pašā laikā rotaļu laukuma uzstādīšanas laiks būs atkarīgs no finansējuma pieejamības”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

13 апреля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Маргарита Вигуле


Написать комментарий