ТОП арендаторов в Риге за 2021 год

Одни из лучших арендаторов – это пары в возрасте

Один из самых крупных арендодателей жилья в городе Рига KA Invest Group составил рейтинг надёжности арендаторов. Самыми обязательными и стабильными арендаторами квартир являются пары, чей возраст составляет от 50 лет и выше, а также одинокие женщины пожилого возраста. Молодые девушки, напротив, часто меняют жильё, однако эта категория жильцов находится в списке лидеров Рейтинга по таким показателям, как аккуратность и бережное отношение к жилью.

Данный рейтинг составлен на базе экспертных наблюдений за 2020-2021 год, а так же благодаря анализу статистики. Во внимание было взято 2 фактора – продолжительность арендных отношений и платежная дисциплина. Было проанализировано не менее 500 арендных договоров.

Топ 3 типа арендаторов

Лидеры рейтинга и самые стабильные постояльцы оказались семьи или пары старше 50 лет. В среднем, продолжительность аренды квартир у таких пар более чем в два с половиной раза превышает средний показатель среди всех жильцов. Средний длина договора составляет 62 месяца. Среди всех арендаторов средний показатель составиляет 29 месяцев.

На втором месте рейтинга находятся женщины старше 50 лет, живущие отдельно. Средняя продолжительность договора у них чуть-чуть меньше, чем у лидеров рейтинга – всего на 5%. Однако по показателю платёжной дисциплины разница гораздо существеннее – на 10% хуже. Во многом на это повлияло пандемия. «Это вполне ожидаемо,» комментирует ситуацию владелец и руководитель группы компаний KA Invest Group Алексей Кашкаров, «оплачивать жилье легче вдвоём – даже в сложный экономический период для страны. Это касается и других семей с детьми – они очень ответственно относятся к своевременной оплате коммунальных услуг и аренды».

3 место в нашем рейтинге занимают одинокие мужчины старше 50 лет, если говорить о долгосрочности аренды. Они существенно уступают двум первым категориям, как и по по продолжительности действия арендных договоров, так и по платежной дисциплине.

Девушки от 18 до 35 лет входят в категорию самых нестабильных арендаторов, если говорить о сроках действия договоров об аренде.

«Девушки, проживающие отдельно, очень легко переезжают, досрочно прерывая договор, и как правило уезжают к своему молодому человеку или к родителям. Однако у этой категории арендаторов есть 2 существенных преимущества. Обычно они сохраняют арендную квартиру в отличном состоянии, а также имеют более высокую платёжную дисциплину, чем например молодые мужчины, проживающие отдельно», – говорит Алексей Кашкаров.

О группе компаний KA Invest Group

Основной род деятельности компаний – это сдача в аренду жилых и коммерческих помещений, а также управление объектами недвижимости и их обслуживание. В портфеле жилого сегмента KA Invest Group представлены, как правило, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, чаще студийного типа, в реновированных домах с современными коммуникациями.

Всего в управлении компании находится более 400 квартир в Риге, на улицах Маскавас, 39, ул. Эзера, 18, ул. Авоту, 76, ул. Бруниниеку, 115, ул. Виляну, 7 и ул. Хапсалас, 12, а также 8 коммерческих площадей в дальнем и ближнем центре. Руководитель и владелец группы компаний – Алексей Кашкаров – бизнесмэн из Израиля, имеющий 15 лет опыта работы с арендной недвижимостью в Израиле. В Латвии начал свою деятельность в 2010 году.


Īrnieku TOPS par iepriekšējo gadu Rīgā

Vislabākie īrniekii ir pāri gados

Viens no lielākajiem namīpašniekiem Rīgas pilsētā KA Invest Group ir sastādījis īrnieku uzticamības reitingu. Apņēmīgākie un stabilākie īrnieki ir pāri vecumā no 50 gadiem, kā arī vientuļas vecākas sievietes. Jaunas meitenes, gluži pretēji, bieži maina savas mājas, taču šī iedzīvotāju kategorija ir reitinga līderu sarakstā pēc tādiem rādītājiem kā precizitāte un cieņa pret mājokli.

Šis reitings tika izveidots, pamatojoties uz ekspertu novērojumiem 2020.-2021. gadā, kā arī pateicoties statistikas analīzei. Tika ņemti vērā divi faktori - nomas attiecību ilgums un maksājumu disciplīna. Tika analizēti vismaz 500 nomas līgumi.

Top 3 īrnieku kategorijas

Reitinga līderi un stabilākie iedzīvotāji ir ģimenes jeb pāri, kuri ir vecāki par 50 gadiem. Vidēji dzīvokļu īres ilgums šādiem pāriem ir vairāk nekā divarpus reizes ilgāks nekā vidēji visiem īrniekiem. Vidējais līguma ilgums ir 62 mēneši. Starp visiem īrniekiem vidējais līguma ilgums ir 29 mēneši.

Otrajā vietā reitingā ir sievietes vecākas nekā 50 gadi, kuras dzīvo patstavīgi. Viņu vidējais līguma ilgums ir nedaudz mazāks, nekā reitinga līderiem - tikai par 5% mazāk. Taču maksājumu disciplīnas ziņā atšķirība ir daudz būtiskāka – par 10% sliktāka, nekā pāriem. Pandēmijai ar to ir bijis daudz sakara. “Tas ir diezgan sagaidāms,” situāciju komentē KA Invest Group uzņēmumu grupas īpašnieks un vadītājs Aleksejs Kaškarovs, “daudz vieglāk ir samaksāt par mājokli kopā – pat valstij grūtā ekonomiskajā periodā. Tas attiecas arī uz citām ģimenēm ar bērniem – tādas ģimenes ir ļoti atbildīgas par savlaicīgu komunālo un īres maksu.

Trešo vietu mūsu reitingā ieņem vientuļi vīrieši virs 50 gadiem, ja runājam par ilgtermiņa nomu. Tie ir ievērojami zemāki par pirmajām divām kategorijām gan nomas līgumu ilguma, gan maksājumu disciplīnas ziņā.

Sievietes vecumā no 18 līdz 35 gadiem ir vienas no nestabilākajām īrniekiem nomas termiņu ziņā.

“Atsevišķi dzīvojošas meitenes ļoti viegli pārvācas, laužot līgumu pirms termiņa un parasti aizbrauc pie sava puiša vai vecākiem. Tomēr šai īrnieku kategorijai ir 2 būtiskas priekšrocības. Parasti viņi uztur īres dzīvokli lieliskā stāvoklī, turklāt viņiem ir augstāka maksāšanas disciplīna nekā, piemēram, atsevišķi dzīvojošiem jauniešiem,” stāsta Aleksejs Kaškarovs.

Par KA Invest Group

Uzņēmumu pamatdarbība ir dzīvojamo un komerctelpu iznomāšana, kā arī nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana. KA Invest Group dzīvojamo māju segmenta portfelī parasti ir vienistabas un divistabu dzīvokļi, biežāk studio tipa, renovētās mājās ar modernām komunikācijām. Kopumā uzņēmums pārvalda vairāk nekā 400 dzīvokļus Rīgā, Maskavas ielā 39, Ezera ielā 18, Avotu ielā 76, Bruņinieku ielā 115, Viļānu ielā 7 un Hāpsalas ielā 12, kā arī 8 komerctelpas tālajā un tuvajā centrā. Uzņēmumu grupas vadītājs un īpašnieks ir Aleksejs Kaškarovs, Izraēlas uzņēmējs ar 15 gadu pieredzi nekustamo īpašumu nomā Izraēlā. Savu darbību Latvijā uzsācis 2010. gadā.

10.05.2022 , 23:40

пресс-релиз