Есть вопрос: когда снесут здание на пересечении улиц Вентспилс и Сигулдас? 7

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» читатель Виктор выразил беспокойство относительно разрушающего здания на ул. Сигулдас.

«Когда снесут здание на пересечении улиц Вентспилс и Сигулдас (55.871025, 26.551845)? Уже много лет стоит заброшенное, с развалившейся крышей и наполовину разрушенными стенами. За последнюю неделю туда уже 2 раза вызывали пожарных. Самоуправление не может обязать владельца навести там порядок?».

Ответ подготовили в Департаменте городского строительства и планирования Даугавпилсской думы: «Строительная управа Департамента городского планирования и строительства Даугавпилсского городского самоуправления (в дальнейшем – Строительная управа) согласно части третьей статьи 12 Закона о строительстве в соответствии со своей компетенцией контролирует процесс строительства и его соответствие требованиям настоящего Закона и иных регулирующих строительство нормативных актов. Сообщаем, что строение на ул. Сигулдас, 6б, в Даугавпилсе уже долгое время находится в списке “деградирующей среды” города, также уже давно в самоуправлении ведется работа с владельцами здания.

За такое состояние здания собственник строения уплачивает повышенную ставку налога на недвижимость, а также штраф. С весны 2021 года у здания новый владелец – юридическое лицо. С владельцем периодически проходит обмен информацией о приведении в порядок, консервации или сносе здания. Полностью или частично снос здания может быть оценен только специалистом по строительству, который имеет право осуществлять техническое обследование сооружений, а свои результаты, предложения и указания фиксирует в заключении технического обследования, которое направляется в Строительную информационную систему (BIS).

С владельцем здания договорились, что ему необходимо по возможности в ближайшее время заказать техническое обследование своего здания и только после этого можно определить, будет здание восстанавливаться или сноситься. Согласно строительным законодательным актам, если сооружение полностью или частично разрушено или оказалось в таком техническом состоянии, что представляет опасность, собственник этого сооружения в соответствии с решением самоуправления должен привести его в порядок или снести. Выполнение этого решения обеспечивается в установленном Законом об административном процессе порядке. Если какое-либо из соответствующих решений не выполняется, самоуправление может обеспечить его выполнение с применением замещающего исполнения и других установленных Законом об административном процессе средств принудительного исполнения. Связанные с исполнением решения расходы покрываются адресатом решения, собственником сооружения».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kad tiks nojaukta ēka Ventspils un Siguldas ielu krustojumā?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītājs Viktors pauda bažas par degradēto ēku Siguldas ielā.

Kad tiks nojaukta ēka Ventspils un Siguldas ielu krustojumā (55.871025, 26.551845)? Daudzus gadus tā bijusi pamesta, ar iegruvušu jumtu un pussabrukušām sienām. Aizvadītajā nedēļā ugunsdzēsēji uz turieni izsaukti divas reizes. Pašvaldība nevar uzlikt īpašniekam par pienākumu atjaunot tur kārtību?

Atbildi sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments: “Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvalde (turpmāk – Būvvalde) saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta trešo daļu atbilstoši savai kompetencei kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šī likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Paziņojam, ka būve Siguldas iela 6B, Daugavpilī jau ilgu laiku atrodas pilsētas “vidi degradējošā” sarakstā, kā arī jau sen notiek darbs pašvaldībai ar ēkas īpašniekiem.

Par tādu ēkas stāvokli ēkas īpašnieks maksā paaugstināto nekustāmā īpašuma nodokļa likmi, kā arī soda naudu. No 2021.gada pavasara ēkai ir jaunais īpašnieks – Juridiskā persona. Ar īpašnieku periodiski notiek informācijas apmaiņa par ēkas sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanas iespējām. Ēkas pilnīgi vai daļēji nojaukšanu var novērtēt tikai būvspeciālists, kuram atbilstošā jomā ir tiesības veikt būvju tehnisko apsekošanu, savus rezultātus priekšlikumus, norādījumus, rezultātus fiksē tehniskās apsekošanas atzinumā, kuru nosūta būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ar ēkas īpašnieku ir sarunāts, ka viņam nepieciešams pēc iespējas tuvākajā laikā pasūtīt savas ēkas tehnisko apsekošanu un tikai pēc apsekošanas var noteikt veikt ēkas atjaunošanu vai nojaukšanu. Saskaņa ar būvniecības likumdošanu, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc.

Šī lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja kāds no attiecīgajiem lēmumiem netiek pildīts, pašvaldība var nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotāj izpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus. Ar lēmuma izpildi saistītus izdevumus sedz lēmuma adresāts, būves īpašnieks”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

2 августа , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: читатель


Написать комментарий

Здания уже нет, только груда строительного мусора...

стройуправа видимо не в курсе что здание уже снесли ))

Лет 10-12 назад на дачном участке в Межциемсе убрал старый покосчившийся сарай и , согласно проекту , построил дргой . С начала лета инициировал процедуру " легализации " .Фирма досконально осветила все проблемы и условия ... все было оплачено и .... " буввалде требует 240 евро за " фотофиксацию " ???? В " гугол-карты " спутниковая "фото фиксация " заглядывает в окна наших квартир ( смотри доступ ) , но за 240 евро им надо на пять минут запустить дрон ?!!!! Остап знал 400 относительно " честных " способов отъема денег , но чтил УК и не грабил пенсионеров ....

стройуправа видимо не в курсе что здание уже снесли )) :))

Это они только сейчас письмо от Виктора прочитали :D когда он писал, здание ещё было :D
Ахахахаха как оперативно и актуально)))

Я думал у меня компьютер уже глючит, раз на город.лв показывают прошлогодние новости.

Что серьезно здания нет, а буввалде отвечает только сейчас?

стройуправа видимо не в курсе что здание уже снесли )) :))

ржу:)))
за что деньги получают.

Написать комментарий