Есть вопрос: могут ли погорельцы претендовать на муниципальную квартиру? 18

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» горожанка Лариса спросила, возможно ли погорельцам выделять муниципальные квартиры.

«Почему погорельцам не дают квартиру, а отправляют в социалку, а она бросает по приютам, и то на полгода, а дальше – твои проблемы: не нашел себе жилье – опять в приют, но уже где по 10-12 человек в комнате. Как хочешь, так и крутись. А если у тебя сохранились после пожара вещи, таскай с собой и спи на них, чтоб последнее не украли. А не нравится – иди в бомжи и с бомжами живи...».

Ответ подготовили в Департаменте управления имуществом Даугавпилсской думы: «В статье 13 Закона “О помощи в решении жилищных вопросов” установлен порядок конкретных действий, которые может реализовать самоуправление.

Прежде всего: самоуправление оказывает помощь лицу, арендующему или владеющему жилым помещением или домом, который пострадал в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или другой катастрофы, если лицо в этом жилом помещении или жилом доме декларировало свое местожительство и если ему на административной территории соответствующего самоуправления не принадлежит другое пригодное для проживания жилище.

Заявление о получении помощи подается в самоуправление не позднее чем в течение одного месяца после террористического акта, стихийного бедствия, аварии или другой катастрофы.

После получения заявления, дума или делегированный ею орган в разумный срок, но не более чем в течение пяти рабочих дней принимает решение об обеспечении оставшегося без жилища лица временным жилым помещением.

При этом дума самоуправления оценивает техническое состояние соответствующего жилого помещения или жилого дома для констатации возможности его восстановления и принимает одно из следующих решений:

– решение о сдаче внаем принадлежащего самоуправлению или арендуемого им жилого помещения, если жилое помещение или жилой дом полностью или частично были разрушены и не подлежит восстановлению;

– решение о предоставлении единовременного пособия на ремонт жилого помещения или жилого дома, если восстановление жилища возможно;

– решение о сдаче внаем другого жилого помещения в порядке, установленном 13 статьей, если частично разрушено, но подлежит восстановлению, принадлежащее самоуправлению или арендуемое им жилое помещение.

Таким образом, закон определяет, что лицо имеет право подать заявление в самоуправление не позднее чем в течение одного месяца после пожара, а самоуправление обязано предоставить лицу помощь – сдав в аренду жилое помещение.

Помощь предоставляется тем самоуправлением, на административной территории которого соответствующее лицо декларировало свое местожительство.

В Даугавпилсе следует обращаться в Жилищный отдел Департамента управления имуществом Даугавпилсского городского самоуправления, 14 кабинет (ул. Кришьяна Валдемара, 1, тел. 654 04340; 654 04359)».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai ugunsgrēkā cietušie var pretendēt uz pašvaldības dzīvokli?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros pilsētniece Larisa jautāja, vai ugunsgrēkā cietušajiem ir iespējams piešķirt pašvaldības dzīvokļus.

Kāpēc ugunsgrēkā cietušajiem netiek piešķirts dzīvoklis, bet viņi tiek nosūtīti uz Sociālo dienestu, kas, savukārt, atstāj cietušos patversmēs, tikai uz sešiem mēnešiem, un pēc tam viss ir tikai jūsu problēmas: ja neatradīsi sev mājokli, tad ej atpakaļ uz patversmi, kur istabā ir 10-12 cilvēki. Griezies, kā vēlies. Un, ja tev pēc ugunskura paliek mantas, nēsā tās līdzi un guli uz tām, lai nenozagtu pēdējo. Ja nepatīk, ej bezpajumtniekos un dzīvo ar bezpajumtniekiem...”.

Atbilde sagatavota Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā: “Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantā noteikta palīdzības kārtība personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, proti: pašvaldība sniedz palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, — ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja;

Sniedzot tādu palīdzību, iesniegumu palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc terora akta, stihiskās nelaimes, avārijas vai citas katastrofas. Pēc personas iesnieguma saņemšanas pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu. Turklāt, Pašvaldības dome minētajā gadījumā izvērtē attiecīgās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

– lēmumu par pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu , ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama;

– lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama;

– lēmumu par citas dzīvojamās telpas izīrēšanu šajā pantā noteiktajā kārtībā, ja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama pašvaldībai piederoša vai tās nomāta dzīvojamā telpa.

Ņemot vērā augstāk izklāstīto, darām zināmu, ka personai ir tiesības iesniegt iesniegumu pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ugunsgrēka, bet pašvaldībai ir par pienākumu sniegt personai palīdzību – izīrējot dzīvojamo telpu. Palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona deklarējusi savu dzīvesvietu. Līdz ar to, personai viena mēneša laikā pēc ugunsgrēka, jāgriežas Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā – 14.kab. Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (tālr.65404340; 65404359)”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

6 августа , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Одну квартиру спалили, другую подавай? Не напасешься на вас!

Одну квартиру спалили, другую подавай? Не напасешься на вас!

От тюрьмы и от сумы...

А почему обязаны, квартиры то приватизированы. Страхуйте, чтоб не было таких ситуаций. Самоуправление как может, так помогает.

Можно поселить в отель как беженцев,в служебные гостиницы,погорельцев в городе не 589 человек в год,лучшее чужим,а худшее своим.

в нашем городе нет самоуправления есть только дума только и думает как бортануть нуждающихся в нашем городе около трёх тысяч пустых квартир а будет ещё больше к весне бомжами сделают многих за долги и на кой нам надо сеймовское быдло с министрами гоблинами у которых только до сэбе и побольше что б у них всё колосилось со всеми самоуправлениями кто у корыта тот и барин остальные холопы подневольные

В городе множество пустых квартир (видно по окнам, нет занавесок, старые окна, не горит свет, никто не приходит и т.д.). Неужели нельзя отдать их тому, кто действительно нуждается? Пусть люди живут.

В городе множество пустых квартир (видно по окнам, нет занавесок, старые окна, не горит свет, никто не приходит и т.д.). Неужели нельзя отдать их тому, кто действительно нуждается? Пусть люди живут. !

Как это отдать? Продать!!!

Могу сдать погоревшей горожане Ларисе 3х комнатную квартиру. Коммунальные платежи + 300 евро

Могу сдать погоревшей горожане Ларисе 3х комнатную квартиру. Коммунальные платежи + 300 евро

Кто больше?

Могу сдать погоревшей горожане Ларисе 3х комнатную квартиру. Коммунальные платежи + 300 евро

Нет уж, нет уж, ешьте сами, ваше мясо с волосами.

Нет уж, нет уж, ешьте сами, ваше мясо с волосами. ...

Ну так сидите в общаге с бомжами и не нойте!

Интересно - это положение "о предоставлении помощи пострадавшим ...". разрабатывали ЮРИСТЫ , НО ! ни слова о возможных долгах по платежам за утраченное жилище ! Злостный неплательщик может получить " в аренду " муниципальное жилье ? Такой погорельщик будет апеллировать тем , что возвращать долги он , как пострадавший , не может и ....????

Ну так сидите в общаге с бомжами и не нойте!

Ну а ты не задавись, жлобяра, сам оплачивай зимой коммуналку.

Ну так сидите в общаге с бомжами и не нойте!

Скоро будешь за "спасибо" сдавать.😥🤣🤣🤣

Могу сдать погоревшей горожане Ларисе 3х комнатную квартиру. Коммунальные платежи + 300 евро

Откуда такие аппетиты на сверхкомунальные?

В городе множество пустых квартир (видно по окнам, нет занавесок, старые окна, не горит свет, никто не приходит и т.д.). Неужели нельзя отдать их тому, кто действительно нуждается? Пусть люди живут. !

Сестра Шарикова - отобрать и поделить! Идите в задницу все, погорельцы в том числе. Страховка на год 63 евро за двушку. в случае пожара , квартира восстанавливается полностью и предоставляется жилье на время ремонта, это в условиях договора. Жадничаете - не плачьтесь.

Скоро будешь за "спасибо" сдавать.😥🤣🤣🤣 ...

А у тебя денег на "спасибо" то хватит,?😜😃😃

Ну а ты не задавись, жлобяра, сам оплачивай зимой коммуналку. ...

Не задавлюсь! Отлачу. А потом с таких, как ты возьму с процентами.

Написать комментарий