Есть вопрос: какие бумаги нужно собрать, чтобы претендовать на статус малообеспеченного? 23

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» электронное письмо написала горожанка Анастасия.

«Какие бумаги нужно собрать чтобы претендовать на статус малообеспеченного? Я читала как-то в новостях и узнала, что у человека после уплаты за все на руки должно оставаться не меньше чем 272 евро. Так ли это на самом деле? И помогаете ли вы?».

Ответ подготовили в Социальной службе Даугавпилса: «Порог дохода малоимущего домохозяйства составляет 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства. Порог дохода малообеспеченного домохозяйства в Даугавпилсском самоуправлении составляет 436 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 305 евро для остальных членов домохозяйства.

При оценке материальных ресурсов домохозяйства принимается во внимание доход, полученный после уплаты налогов. Не учитывается: одно недвижимое имущество или его часть, где декларировал свое место жительства заявитель и другие лица, которые делят с заявителем хозяйство; необходимое домашнее движимое имущество; оборудование, необходимое для работы и учебы, земельные активы, которые в общей сложности не превышают пяти гектаров на домовладение, а также хозяйственные постройки, функционально принадлежащие этому недвижимому имуществу или его части, или не более двух хозяйственных построек на арендованных землях; транспортные средства, необходимые для социального функционирования, но не более одного легкового автомобиля в домохозяйстве, и при наличии детей в домашнем хозяйстве – не более двух транспортных средств с мотором; доли капитала или активы, на которые был наложен запрет судебным приставом или другим компетентным органом, или которые находятся в процессе погашения долга, неплатежеспособности или ликвидации, или от которых нет дохода за последние три месяца в связи с приостановлением хозяйственной деятельности; недвижимое имущество или его часть, которая принадлежит лицу, проживающему в домашнем хозяйстве заявителя и где декларировали место жительства и проживают совершеннолетние родственники первой степени родства, не владеющие иным недвижимым имуществом; недвижимость ребенка и денежные накопления, а также денежные сбережения декларировавших место жительства и проживающих в домохозяйстве жителей в размере порога дохода на одного человека из малообеспеченного домохозяйства (272,00 евро).

Для оформления статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства в Социальную службу необходимо предоставить: отчет(ы) со всех открытых банковских и почтовых счетов за последние полные 3 месяца; справку о доходах от хозяйственной/профессиональной деятельности; справку о заработной плате за последние 3 месяца; справку о стипендии за последние 3 месяца; справку от работодателя о том, если заявитель находится в отпуске по уходу за ребенком; документ о размере средств на содержание, если они не выплачиваются из Гарантийного фонда средств на содержание; договор найма жилого помещения; и другие документы (в зависимости от семейного положения).

Заявление (форма "V1") с приложенными документами можно подать: используя портал latviija.lv; подписав надежной электронной подписью и отправив в электронном виде на адрес электронной почты Соцслужбы – socd@socd.lv; оставив заявление в почтовых ящиках, предназначенных для документов, на ул. Лачплеша, 39, ул. Виенибас, 8, ул. Лиепаяс, 4; отправив обычной почтой. Телефоны для консультаций: 654 49907; 22814696 (сеть LMT) 80006966 (бесплатный)».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kādi papīri ir jāsavāc, lai pretendētu uz maznodrošināto statusu?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstule rakstījusi pilsētniece Anastasija.

Kādi papīri ir jāsavāc, lai pretendētu uz maznodrošināto statusu? Vienreiz izlasīju ziņās un uzzināju, ka pēc visu samaksāšanas cilvēkam rokās jābūt ne mazāk kā 272 eiro. Vai tiešām? Un vai jūs palīdzat?

Atbildi sagatavoja Daugavpils Sociālajā dienestā: “Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Daugavpils pašvaldībā ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas. Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata vienu mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un nepieciešamo mājokļa kustamo mantu, darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu, zemes īpašumus, kas kopumā nepārsniedz piecus hektārus mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam vai tā daļai funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes, sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā vienu vieglo automašīnu mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divus transportlīdzekļus ar motoru, kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā pēdējo triju mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ, nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas pieder iesniedzēja mājsaimniecībā dzīvojošai personai un kur savu dzīvesvietu deklarējuši un dzīvo atbalsta pieprasītāju pirmās pakāpes pilngadīgie radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums, bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu, kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā (272.00 euro). Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības stausa noformēšanai DPPI”Sociālis dienests” ir jāiesniedz:

- pārskats/-i no visiem atvērtiem bankas un pasta kontiem par pēdējiem pilniem 3 mēnešiem,

- izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības/profesionālās darbības,

- izziņa par darba algu par pēdējiem 3 mēnešiem,

- izziņa par stipendiju par pēdējiem 3 mēnešiem,

- izziņa no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,

- dokumentu par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda,

- dzīvojamās telpas īres līgums,

- un citi dokumenti (atkarīgi no mājsaimniecības situācijas). Iesniegumu (forma “V1”), pievienojāt klāt dokumentus, var iesniegt : - izmantojot portālu latviija.lv, - parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv; - atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4, Daugavpilī; - nosūtot pa pastu. Konsultācijas tālr.: 65449907 22814696 (LMT tīkls) 80006966 (bezmaksas tālrunis)”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

28.08.2022 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: daugavpils.lv


Написать комментарий
Показать предыдущие 3 комм.
Каждый день вопросы про малообеспеченных. К чему бы это?!

И так витиевато написано -что хер разберёшь?В общем -его и получишь !

Вопрос задайте Как статус Алегарха Получить и уклонится от Налогов!

Если в Лидле закупаться то статус ненужен. Максима и депо могут закрыватся. Игорь чирнявский

Вот теперь знаю, кто пишет каждую пятницу с утреца одно и то же. Прошу ко мне на приём, дятлов лечу бесплатно!

Tikai latviešu valoda

У меня есть самолёт кукурузник. Но зато нет машины или даже велосипеда. Могу ли я получить статус малообеспеченного? Топливо подорожало, не могу больше летать в Лидл.

Tikai latviešu valoda @

Vienalga

Если в Лидле закупаться то статус ненужен. Максима и депо могут закрыватся. Игорь чирнявский

А что особо дёшево в лидле? Молочка? Так одним молоком сыт не будешь!?

по сравнению с другими развитыми странами, так тут 95% мало обеспеченных в Латвии.

Зачем вообще ходить на работу счас демократия!!!

Латвия полна псих больных, неуравновешеных, наркоманов, алкоголиков, дураков, такие нужны не только Латвии но и ЕС , не зря сдесь слухи ходят , что Латвия это буферная зона между НАТО и Россией. Ну подумаешь умрут пару больных и алкоголиков .. не кто вспоминать про них не будет ...

Зачем вообще работать или что то добиваться . Лучше сидеть дома и ждать когда государство прокормит . Так проще

В распечатке банковского счёта уже есть перечисленная зарплата, но все равно нужно напрягаться работодателю и работнику и нести в социалку каждые три месяца бумажную справочку о зарплате с теми же циферками.

кто сам хорошо умеет работать на компьютере , то только те и смогут собрать все нужные документы для социалки. Если человек старый и одинокий , и не имеет компа, не умеет работать на компьютере, то такой житель и останется без помощи социалки. В Риге все фирмы, электро, газ и тд и как можно получить распечатку оплаты ? С чеками за дрова , то тоже проблемы, тк не везде чеки выдают. Самые проворные , то вот те и смогут получить помощь.
Сколько уже жителей с марта месяца не пришли в социалку, а пенсии у них около 300, а то и меньше. Помочь некому таким жителям .

Tikai latviešu valoda @

JA.JA. HITLER KAPUT !!

кто сам хорошо умеет работать на компьютере , то только те и смогут собрать все нужные документы для социалки. Если человек старый и одинокий , и не имеет компа, не умеет работать на компьютере, то такой житель и останется без помощи социалки. В Риге все фирмы, электро, газ и тд и как можно получить распечатку оплаты ? С чеками за дрова , то тоже проблемы, тк не везде чеки выдают. Самые проворные , то вот те и смогут получить помощь. Сколько уже жителей с марта месяца не пришли в социалку, а пенсии у них около 300, а то и меньше. Помочь некому таким жителям . !!-*-

Где проблема сдать бумажные счёта с оплаченными чеками , и получить банковскую распечатку раз в полгода? Единственно, это все намного дороже электронных перечислений и пересылок. Но пенсионеры ведь все равно это оплачивают. И на дрова с чеком или без него цены разные.

собирайте не собирайте- ничего не получите- дали статус малообеспеченной - через 3 месяца позвонила чтобы узнать почему не перечисляют денег за отопление-сказали что ничего мне не положено только один раз в год 130 евро за лекарства ( у меня только в один месяц 70 евро за лекарства)

Работать пиздуйте,а не статус с милостыней просите. mark

это вы киевлянам говорите ? Англия тоже на них осерчала и более 50 000 киевлян могут лишится мест проживания .
Или старикам одиноким говорите, которые и так многие с марта месяца лишены статуса , тк не смогли все чеки собрать.

собирайте не собирайте- ничего не получите- дали статус малообеспеченной - через 3 месяца позвонила чтобы узнать почему не перечисляют денег за отопление-сказали что ничего мне не положено только один раз в год 130 евро за лекарства ( у меня только в один месяц 70 евро за лекарства) как то так

Странно.Мне,когда оформляла статус,сразу озвучили какие суммы и за что будут выплачиваться.А вот договор найма жилого помещения-это что-то новенькое.Мой,например,договор уже можно в музее разместить.Ему 50 лет😊

это вы киевлянам говорите ? Англия тоже на них осерчала и более 50 000 киевлян могут лишится мест проживания . Или старикам одиноким говорите, которые и так многие с марта месяца лишены статуса , тк не смогли все чеки собрать. !!-*-

Для получения статуса чеки не требуются. Они представляются, если хотят получить пособие

Уже все малообеспеченные.. можно туда всех записывать поголовно.....

Написать комментарий