Есть вопрос: почему на детской площадке по ул. Пиекрастес нет табличек с правилами пользования?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию «Нашего города» обратилась читательница Марина.

«Добрый день! Когда у нас в городе обновятся правила порядка в общественных местах, конкретнее, на крупных детских площадках? Особенно это касается площадок внутри дворовой территории многоквартирных домов. Если вы установили площадки, будьте добры обеспечить на них порядок! Жители домов не защищены от безобразия, творящегося на них.

Конкретнее, на площадке ул. Пиекрастес, 33/35 собираются каждый вечер по 60 и больше подростков и молодых людей 18+, которые приходят сюда "потусить", страшно мимо пройти! Да и родителей с детьми там уже практически нет. Не буду описывать все, что там творится под установленными камерами, можете посмотреть. В других регионах Латвии прописаны конкретно действия и штрафы за нарушения. Например, туда включены трюковые самокаты, у нас можно толпой по 15-20 человек прыгать под окнами и еще на детском батутике. А вообще-то трюки нужно выполнять в скейт-парках. Площадка для баскетбола используется не по назначению, туда просто не добраться нормальному ребенку поиграть в баскетбол.

После 22:00 в Риге нельзя пользоваться спортивной площадкой, имеется в виду баскетбольное поле и т. д. Почему на детских площадках нет правил (табличек) пользования площадкой и определенными тренажерами? Надеюсь, эти правила появится в ближайшем будущем. На данный момент эта площадка напоминает "злачное" место».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «К сожалению, в результате вандализма информационные стенды на детской площадке и спортивной площадке по адресу ул. Пиекрастес, 33/35 были повреждены. Информационные стенды будут восстановлены в соответствии с выделенными в бюджете на 2023 год средствами.

Обеспечение и контроль общественного порядка находятся в компетенции Муниципальной полиции Даугавпилса. В случае, когда вы видите возможное нарушение, нужно обращаться в Муниципальную полицию по телефону 654 21500».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kāpēc rotaļu laukumā Piekrastes ielā nav nekādas zīmes ar lietošanas noteikumiem?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros ar redakciju sazinājās lasītāja Marina.

"Labdien! Kad mūsu pilsētā tiks aktualizēti kārtības noteikumi sabiedriskās vietās, konkrētāk, pie lielajiem rotaļu laukumiem? Tas jo īpaši attiecas uz vietām daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā. Ja esat ierīkojuši rotaļu laukumus, lūdzu, esiet laipni un uzturiet tos kārtībā! Māju iedzīvotāji nav pasargāti no negodiem, kas uz viņiem notiek.

Precīzāk, Piekrastes ielā 33/35 katru vakaru pulcējas 60 un vairāk pusaudži un jaunieši 18+, kas nāk uz šejieni "pačakarēt", ir bail iet garām! Un vecāku ar bērniem tur tikpat kā nav. Neaprakstīšu visu, kas tur notiek zem uzstādītajām kamerām, varat paskatīties. Pārējos Latvijas reģionos noteiktas konkrētas darbības un sodi par pārkāpumiem. Piemēram, tur ir iekļauti triku skrejriteņi, bet mums var lēkt 15-20 cilvēku pūlī zem logiem un arī uz bērnu batuta. Vispār skeitparkos triki jāizpilda. Basketbola laukums netiek izmantots paredzētajam mērķim, normāls bērns tur vienkārši nevar nokļūt, lai spēlētu basketbolu

Pēc 22:00 Rīgā nevar izmantot sporta laukumu, basketbola laukumu utt. Kāpēc spēļu laukumos nav noteikumu par rotaļu laukuma un noteiktu trenažieru lietošanu? Cerams, ka šie noteikumi parādīsies tuvākajā nākotnē”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē: “Diemžēl,vandalisma rezultātā informācijas stendi bērnu rotaļu un sporta laukumā pēc adreses Piekrastes 33/35, tika bojāti. Informācijas stendi tiks atjaunoti saskaņā ar 2023. gadā budžetā iedalītiem līdzekļiem. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana un kontrolēšana ir Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas kompetencē. Gadījumā, kad redzat iespējamo pārkāpumu, jāgriežas Pašvaldības policijā pa tel. 65421500”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

14 января , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv