Госконтроль готовит решение о законности действий самоуправления Даугавпилса для устранения обнаруженных в ходе ревизии недостатках 3

фото: gorod.lv
фото: gorod.lv

Как сообщает Государственный контроль, службой от самоуправления Даугавпилса получена информация о ходе введения рекомендаций, предоставленных в ходе ревизии «Деятельность самоуправления Даугавпилса, обеспечивая эффективность деятельности обществ капитала и соответствия требованиям нормативных актов».

В письмах от самоуправления предоставлена информация о соблюдении графика введения рекомендаций. Оценивая информацию, поданную самоуправлением до 30 августа о 7 из 11 рекомендаций, Госконтроль самоуправлению ответил, что произведенные самоуправлением действия обеспечили введение 5 рекомендаций и начале введения рекомендаций ещё двух пунктов (п.6 - о тарифах SPK, п. 10 - об эксплуатации служебных авто). О соблюдении требований данных пунктов запрошена дополнительная информация. 3 октября Госконтроль получил информацию о ходе введения требований данных пунктов и информацию об остальных рекомендаций.

На данный момент Госконтроль оценивает предоставленные самоуправлением  документы и готовит ответ. До 25 октября госконтроль должен предоставить Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям своё мнение о законности действий самоуправления для устранения обнаруженных в ходе ревизии недостатках.  

Отвечая на вопросы о коммерческой деятельности самоуправления, Госконтроль сообщил, что в объём ревизии был включён вопрос о соответствии действий самоуправления нормативным актам, осуществляя автономные функции в виде коммерческой деятельности. В результате ревизии самоуправлению было поручено произвести оценку соответствия коммерческой деятельности предприятий SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, SIA „Parkings D”, SIA „Labiekārtošana D”, т.е. определить, соответствует ли деятельность предприятий требованиям и условиям, при наступлении которых публичное лицо может производить коммерческую деятельность.

По информации Госконтроля, во время планирования ревизии самоуправление приняло решение, что доли „Latgales laiks” не будут оставлены в собственности, в связи с этим в объём ревизии вопрос о данном предприятии не был включён. В связи с этим структура не даёт комментариев об исполнении решения самоуправления в отношении отчуждении долей данного предприятия.   

Также Госконтроль сообщает, что до 30 сентября еще не было получена информация о соблюдении рекомендаций, упомянутых в первом пункте графика (о соответствии деятельности предприятий законодательству). Эту информацию в Госконтроле ждут после утверждения соответствующего решения думы.


Написать комментарий

Не просматривается "луч света в тёмном царстве" ?
Стоматологию готовя к банкротству : появились долги около 30 000 лат , пытаются "рассеять" коллектив зубных техников..
Говорят , что уже есть покупатель на зуб.врач. поликлинику ?
В гордуме пытаются создать комитет по "раздербаниванию" медицины !
Страшен дурак с инициативой!

еще не было получена информация о соблюдении рекомендаций, упомянутых в первом пункте графика (о соответствии деятельности предприятий законодательству).

Какое там соответствие! Новая дума начала с того, что Дзалбе и ПЖКХ решили не выполнять новый закон по неучтенке.

2013. gada 23. septembrī

Daugavpils pilsētas dome
priekšsēdētājām
J.Lāčplēša kungam
Daugavpils pilsētas domes deputātiem
J.Dukšinska kungam
P.Dzalba kungam
D.Rodionova kungam
V.Bojarūna kungam
V.Borisjonoka kungam
A.Broka kungam
J.Careva kungam
A.Gržibovska kungam
B.Ivanova kungam
A.Nikolajeva kungam
N.Petrovas kundzei
A.Samarina kungam
R.Strodes kundzei
J.Zaiceva kungam

PIETEIKUMS
Par SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums",
vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, Liepājas ielā 23, Daigavpillī, LV-5417,
nelikumīgo siltumezglu uzstādīšanas maksas iekasēšanu

2013. gada 04. jūlijā mums kļuva zināms (no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstules Nr.456463), ka SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" no Jaunās forštadtes un Ruģeļu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem iekasēja pretlikumīgi maksu par siltummezglu ierīkošanu pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

[1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 10. novembra lēmumu Nr.633 ,,Par Daugavpils pilsētas siltumapgādes sistēmas attīstības koncepciju", pašvaldības SIA ,,Daugavpils siltumtīkli" piesaistīja ERAF līdzekļu līdzfinansējumu projektā ,,Centrālo siltumpunktu likvidācija un sadales siltumtīklu rekonstrukcija Daugavpilī" Ls 155 744 apmērā. Daugavpils pilsētas domes finansējums projektā sastādīja Ls 414 426 kā ieguldījums pašvaldības SIA ,.Daugavpils siltumtīkli" kapitāla palielināšanā, bet uzņēmuma līdzdalība dotajā projektā sastādīja Ls 101 195 kā PVN maksājums. Projekta kopējā vērtība sastādīja Ls 671 365,34.

[2] Minētā projekta ietvaros Jaunās forštadtes un Ruģeļu mikrorajonos tika rekonstruēta siltumapgādes sistēma un uzstādīti 104 automatizētie siltummezgli daudzdzīvokļu mājās. Atbilstoši ERAF programmas līdzfinansējuma noteikumiem visiem siltummezgliem 5 gadu garumā no ekspluatācijā ieviešanas brīža bija jāatrodas SIA ,,Daugavpils siltumtīkli" īpašumā, par kura ekspluatāciju nedrīkst iekasēt papildus naudu, jo līguma starp CFLA (ERAF) un SIA ,,Daugavpils siltumtīkli" Nr.VPDl/ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2./000027/025 1.pielikuma 1.20.1.punktā tika atrunāts noteikums, ka siltumenerģijas tarifs kompensē visus ekspluatācijas un kapitāla atgūšanas izdevumus, tāpēc siltumapgādes rekonstrukcijas projekts un siltummezglu uzstādīšana ļauj samazināt maksājumus par siltumenerģiju. Pēc 5 gadu notecējuma dotie siltummezgli jānodod dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmuma bilancē SIA ,,DDzKSU".

Saskaņā ar SIA ,,DDzKSU" iepirkuma Nr.DDzKSU 2007/05K dokumentāciju, Daugavpils revīzijas komisija konstatēja, ka dzīvojamās mājas Jaunās forštadtes un Ruģeļu mikrorajonos nav iekļautas uzņēmuma darba uzdevumā par jaunu siltummezglu uzstādīšanu. Tāpēc uzņēmuma atbildīgās amatpersonas nav paredzējušas veikt siltummezglu uzstādīšanu šajās mājās, kā rezultātā atbildīgās amatpersonas nevarēja nezināt, ka naudas līdzekļu iekasēšana par neeksistējošu pakalpojumu ir pretrunā ar Latvijas likumdošanu.

Tāpat revīzijā tika konstatēts, ka SIA,,DDzKSU", ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2008. gada 12. jūnija lēmumu Nr.538, kurā tika noteikts, ka tiek noteikta siltummezglu ierīkošanas kompensācijas maksa 0,0358 Ls/m2, izrakstīja Jaunās forštadtes un Ruģeļu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu par siltummezglu ierīkošanu, tādā veidā uz vienas mājas piemēra un konkrēta dzīvokļa A.Grafitio ielā 21 nelikumīgi iekasējot no mājas iedzīvotājiem Ls 1 118,59 par laika periodu no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 1. septembrim. Izlases veidā tika pārbaudītas 13 līdzīgu māju izdrukas, kurās siltummezgli bija uzstādīti izmantojot ERAF līdzekļus. Visās mājās tika konstatēts uzņēmuma pārkāpums par nelikumīgi uzskaitītu un iekasētu naudu no māju iedzīvotājiem, kas sastāda Ls 18 784,97. Kopā šā projekta ietvaros tika uzstādīti 103 silmmmezgli, no kuriem 82 siltummezglus apkalpo SIA ,,DDzKSU".

Ņemot vērā visu augstāk minēto un izklāstīto, LŪDZAM ;
1. Nekavējoties ierosināt dienesta pārbaudi, ar mērķi noskaidrot vainīgas personas ;
2. Pieņemt Daugavpils pilsētas domes lēmumu par:
2.1. pārtraukšanu nelikumīgi iekasēt maksu par siltummezglu ierīkošanu dzīvokļu īpašuma īpašniekiem un neprivatizēto dzīvokļu īrniekiem mikrorajonos Ruģeļi un Jaunā Foršadte saskaņā ar projekta sarakstu;
2.2. pārrēķina veikšanu par daudzdzīvokļu māju apkalpošanu un nelikumīgi saņemtas maksas atgriešanu par siltummezglu uzstādīšanu katram abonentam uz personīgo kontu;
3. Informēt atbildīgās ES projektu uzraugošās un kontrolējošās iestādes (VIAA, KNAB un finanšu ministrija) par augstāk minētajiem faktiem, lai izvairītos no iespējamām citām krāpnieciskām shēmām, lai netiktu apdraudēta pilsētas sabiedrības nauda un ES līdzfinansējums izkrāpšanu.

Написать комментарий