“SEB banka” izmaksās kompensācijas kredītlīguma kļūdas skartajiem klientiem

foto: seb.lv
foto: seb.lv

2013.gada vidū SEB banka konstatēja kļūdu kredīta likmju nosaukumos kredītu līgumiem ar ilgtermiņa eiro, ASV dolāru un Šveices franku procentu likmēm. 

Kļūdas rezultātā no patērētājiem prasīta un saņemta maksa par kredīta procentiem neatbilstoši līguma nosacījumiem.

SEB banka vērsās Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) un Finanšu kapitāla tirgus komisijā (FKTK), lai informētu par konstatēto un meklētu piemērotāko risinājumu no patērētāju aizsardzības viedokļa. Sarunu ceļā, izanalizējot pieļauto patērētāju tiesību aizskārumu, panākts patērētājiem maksimāli labvēlīgs risinājums un visiem kopumā nedaudz vairāk kā 3800 kļūdas seku skartajiem patērētājiem SEB banka apņēmusies izmaksāt kompensāciju.

Radušās situācijas cēlonis ir kļūdaini norādīts procentu likmes nosaukums kredītu līgumos. Kļūda kredīta likmes nosaukumā identificēta kredītlīgumos, kuros patērētāji izvēlējušies ilgtermiņa (2, 3 vai 5 gadu) EUR, ASV dolāru vai Šveices franku procentu likmes. Konkrētajos kredītu līgumos lietotas likmes "24, 36 vai 60 mēnešu LIBOR/EURIBOR”, kuras faktiski nepastāv, bet bankas sistēmā procentu maksājumu aprēķinā tika piemērota ilgtermiņa likme "SEB bankas resursu cena”, kura savukārt netika norādīta kredītlīgumos.

Tādejādi banka kredītlīgumos nav sniegusi pilnīgu un patiesu informāciju par procentu likmi, kā arī nav precīzi un patērētājiem saprotamā valodā formulējusi piemērojamās likmes veidu, kas varēja maldināt kredītņēmēju par likmes izcelsmes avotu. Līdz ar to šāds kredītlīgumu neskaidrs un neprecīzs noteikums par likmes piemērošanu ir jātulko par labu patērētājam.

Ņemot vērā, ka līgumos norādītās likmes attiecīgajam termiņam neeksistē, PTAC, FKTK un SEB banka sarunu ceļā panāca vienošanos, ka patērētājiem, kuriem neatbilstoši kredīta līgumā norādītajam tika ieturēti kredītu procentu likmes maksājumi, tiks izmaksāta kompensācija, kuras aprēķinā par pamatu tiks izmantota attiecīga termiņa Starptautiskā mijmaiņas un atvasināto darījumu asociācijas (ISDA) kotētās likmes , ja veidosies pozitīva starpība starp faktiski piemēroto likmi "SEB bankas resursu cena” un ISDA likmi (piemēru sk. šeit).

Kā papildu kompensāciju SEB banka ir apņēmusies izmaksāt katram kļūdas skartajam klientam, kam pienākas kompensācija, arī likumiskos procentus, kas tiek aprēķināti, piemērojot Civillikumā noteikto likmi 6% gadā un ieturot no tiem normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

SEB banka, konsultējoties ar PTAC un FKTK, ir izstrādājusi rīcības plānu kļūdas seku novēršanai, kas cita starpā paredz, ka:

•klientiem, kuru līgumos kļūda joprojām pastāv, tiks piedāvātas ar PTAC saskaņotas līgumu grozījumu redakcijas un kompensācija tiks izmaksāta 5 darba dienu laikā pēc līguma grozījumu parakstīšanas.

•klientiem, kuru līgumos kļūda ir eksistējusi, bet laika gaitā tikusi novērsta, un klientiem, kuru līgumiem jau ir beidzies termiņš, kompensācija tiks izmaksāta datumā, kas tiks norādīts klientiem īpaši adresētā vēstulē, kas tiks nosūtīta, izmantojot SEB bankas internetbanku Ibanka vai pa pastu, ja klientam nav Ibankas.

Klientiem, kuru līgumos kļūda konstatēta, slēdzot līguma grozījumus, lai to novērstu, ir tiesības bez maksas mainīt piemērotās procentu likmes veidu un termiņu uz jebkuru bankas piedāvāto veidu un termiņu.

Vienlaikus katrā individuālā situācijā patērētājam, gadījumā, ja tas nepiekritīs bankas aprēķinātās kompensācijas apmēram, saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pantu ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.


Написать комментарий