Что будет, когда все привьются, и можно ли прививать во время пандемии? Отвечает инфектолог

Портал Gorod.lv проводит информационную акцию «Задай вопрос о вакцинации» – в ее рамках читатели задают вопросы, так или иначе связанные с различными сомнениями и перспективами защиты от ковида.

На вопросы читателей отвечает инфектолог Даугавпилсской региональной больницы Ивета Юкшинска:

«Спасибо за возможность задавать вопросы. Мой вопрос сегодня такой. Предположим, что все (подавляющее большинство) привьются. Но ведь болезнь никуда не денется, и люди по-прежнему будут болеть и заражаться, несмотря на вакцину. Что тогда? Что дальше? (Анна)».

«Все «познакомятся» с Covid-19, и он станет сезонной болезнью, как грипп. Ученые будут искать решение и изменять состав вакцины, как это делается при гриппе — беря во внимание мутации».

«Скажите, пожалуйста, если количество антител, по мнению инфектолога, не является показателем иммунитета и не защищает от данной болезни, то какой показатель определяет защиту организма от ковид-вируса, какое его значение (величина), является достаточной, чтобы быть уверенным в своем иммунитете? Какие показатели, научные исследования о вакцинах взяло за основание наше правительство и Министерство здравоохранения для определения срока действия ковид-сертификатов? Почему такая разница в сроках действия? Между действующими на территории Латвии вакцинами, практически нет разницы в эффективности. Дозы тоже были одинаковы, разница только в интервале введения. Почему сертификат о вакцине Janssen имеет меньший срок, несмотря на то, что эффективность практически такая же, как и у других вакцин (по данным ВОЗ) (Наталья)».

«Все решения о вакцинации принимает Совет вакцинации (Vakcinācijas padome), основываясь не только на ВОЗ, но и на других исследованиях, проведенных в других странах. Вы видите, что мы живем рядом с этой инфекцией, наблюдаем, как она развивается и меняется. Все меняется очень быстро — даже информация о ревакцинации и сроки сертификатов».

«Насколько мне известно, вакцинации ранее не проводились во время эпидемий, так как вакцина плюс вирус создадут большую нагрузку на организм человека и могут привести к печальному результату. Ведь вакцинация - это профилактика заболевания, а не лечение, а сейчас вакцина как бы заменяет лекарство. Логика подсказывает, что во время эпидемии людей надо лечить, а не прививать (Виктория)».

«Тогда бы, кроме Covid-19, в больницах ничего больше не лечили. Вакцинация и эпидемиологические меры позволяют спасти жизни людей, иначе умерло бы не 5 миллионов человек, а намного больше».

«После двух прививок Pfizer'a появились боли в локтевых суставах! Потратил на лечение более 70 евро, на физиотерапию, по направлению хирурга, к которому обратился по этому поводу! Однако боли до сих пор полностью не прекратились, хотя прошло несколько месяцев после вакцинации! Интересует, кто будет компенсировать стоимость лечения после проведенной вакцинации? И как теперь быть с бустерной прививкой, если после прививок возникают такие последствия? (Валерий)».

«После любой инфекции и прививки может быть реактивный артрит, нужно обращаться к ревматологу».

«Скажите, пожалуйста, зачем делать вакцину человеку, у которого крепкий и сильный иммунитет, был неоднократный контакт с болеющими ковидом, но тесты всегда отрицательные? (Олег)».

«Скорее всего, это особенность организма. Но вирус не дремлет и постоянно мутирует — чтобы поразить как можно больше людей».Īsumā:

Uz lasītāju jautājumiem atbild Daugavpils reģionālās slimnīcas infektoloģe Iveta Jukšinska:

Paldies par iespēju uzdot jautājumus. Mans jautājums ir šāds. Pieņemsim, ka visi (lielākais vairums) tiks vakcinēti. Bet slimība nebeigsies, un cilvēki joprojām slimos un inficēsies, neskatoties uz vakcīnu. Ko tad? Kas notiks tālāk? (Anna)".

“Ar Covid-19 “iepazīsies” visi, un tā kļūs par sezonālu slimību, piemēram, kā gripa. Zinātnieki meklēs risinājumu un mainīs vakcīnas sastāvu, kā tas tiek darīts ar gripu – ņemot vērā mutācijas.

Sakiet, lūdzu, ja antivielu skaits, pēc infektologa domām, nav imunitātes rādītājs un nepasargā pret šo slimību, tad kāds rādītājs nosaka organisma aizsardzību pret Covid vīrusu, kāda vērtība (lielums) ir pietiekama, lai būtu pārliecinātam par savu imunitāti? Kādus rādītājus, zinātniskos pētījumus par vakcīnām mūsu valdība un Veselības ministrija ir ņēmusi par pamatu Covid sertifikātu derīguma termiņa noteikšanai? Kāpēc tāda atšķirība derīguma termiņā? Starp Latvijas teritorijā strādājošajām vakcīnām efektivitātes atšķirību praktiski nav. Arī devas bija vienādas, atšķirība bija tikai ievadīšanas intervālā. Kāpēc Janssen vakcīnas sertifikātam ir īsāks termiņš, neskatoties uz to, ka efektivitāte ir gandrīz tāda pati kā citām vakcīnām (saskaņā ar PVO) (Natālija)”.

“Visus lēmumus par vakcināciju pieņem Vakcinācijas padome, balstoties ne tikai uz PVO, bet arī uz citiem pētījumiem, kas veikti citās valstīs. Jūs redzat, ka mēs dzīvojam blakus šai infekcijai, mēs novērojam, kā tā attīstās un mainās. Viss mainās ļoti strauji – pat informācija par revakcināciju un sertifikātu derīguma termiņu.”

Cik man zināms, iepriekš epidēmiju laikā vakcinācijas netika veiktas, jo vakcīna rada papildus slodzi cilvēka organismam un var novest pie bēdīga rezultāta. Galu galā vakcinācija ir slimības profilakse, nevis ārstēšana, un tagad vakcīna it kā aizstāj ārstēšanu. Loģiski būtu, ka epidēmijas laikā cilvēki būtu jāārstē, nevis jāvakcinē (Viktorija).

“Tad bez Covid-19 nekas cits slimnīcās netiktu ārstēts. Vakcinācija un epidemioloģiskie pasākumi var glābt dzīvības, pretējā gadījumā nomirtu nevis 5 miljoni cilvēku, bet daudz vairāk.

Pēc divām Pfizer vakcinācijām parādījās sāpes elkoņa locītavās! Vairāk kā 70 eiro iztērēju ārstēšanai, fizioterapijai, pēc ķirurga nosūtījuma, pie kura vērsos ar šo jautājumu! Tomēr sāpes joprojām pilnībā nav beigušās, lai gan kopš vakcinācijas ir pagājuši vairāki mēneši! Interesē, kas kompensēs ārstēšanas izmaksas pēc vakcinācijas? Un kā tagad ir ar revakcināciju, ja šādas sekas rodas pēc vakcinācijām? (Valērijs)".

"Pēc jebkuras infekcijas un vakcinācijas var būt reaktīvs artrīts, jums būtu jāapmeklē reimatologs."

Sakiet, lūdzu, kāpēc jāvakcinē cilvēki, kuram ir spēcīga imunitāte, daudzkārt bija kontakts ar cilvēkiem, kuri slimo ar Covid, bet testi vienmēr ir negatīvi? (Oļegs)".

"Visticamāk, tā ir organisma īpašība. Bet vīruss nav pasīvs un pastāvīgi mutē, lai inficētu pēc iespējas vairāk cilvēku.

19.01.2022 , 13:20

Подготовлено при поддержке Даугавпилсской думы , Gorod.lv