Есть вопрос: можно ли получить компенсацию за размещение беженцев до 1 мая?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» читательница Марина попросила уточнить информацию о компенсации за размещение беженцев.

«Добрый день, хотелось бы получить информацию по поводу компенсации за размещение беженцев. Из статьи я поняла, что компенсация начисляется с 1 мая, а что делать тем, кто принял беженцев раньше? Мои родители разместили у себя 5 человек (3 взрослых и 2 детей), есть ли какой-то вариант получить какую-то поддержку, если приехали они в середине апреля?».

Ответ подготовили в Социальной службе Даугавпилса:

«Закон о поддержке гражданского населения Украины, согласно которому государство предоставляет поддержку за размещение жителей Украины, вступил в силу с 19 мая. Лицам, разместившим гражданина Украины в собственном доме бесплатно до 01.05.2022 и после 19.05.2022 продолжающим предоставлять возможность проживания, в течение 14 дней (начиная с 19.05.2022) необходимо было подать заявление о компенсации в местное самоуправление. Закон не имеет обратной силы, поэтому выплатить компенсацию за период до момента подачи заявки не представляется возможным. 

Более подробная информация о поддержке жителям Украины доступна здесь. Информация о пособиях жителям Даугавпилса, в том числе о жилищном пособии, не связанных с размещением жителей Украины доступна здесь

Получить консультацию о пособиях, предоставляемых Социальной службой, можно по телефону 654 40926».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai ir iespējams saņemt kompensāciju par bēgļu izmitināšanu līdz 1.maijam?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītāja Marina lūdza skaidrojumu par kompensācijām par bēgļu izmitināšanu.

“Labdien, vēlos saņemt informāciju par kompensācijām par bēgļu izmitināšanu. No raksta sapratu, ka kompensācija uzkrājas no 1. maija, bet kā ir ar tiem, kas bēgļus uzņēma agrāk? Mani vecāki uzņēma 5 cilvēkus (3 pieaugušie un 2 bērni), vai ir kāds veids, kā saņemt atbalstu, ja viņi ieradās aprīļa vidū?”

Atbildi sagatavoja Daugavpils Sociālais dienests:

“Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, saskaņā ar kuru valsts sniedz atbalstu Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai, stājās spēkā 19. maijā. Personām, kuras bez maksas izmitināja Ukrainas pilsoņus savās mājās līdz 05.01.2022. un pēc 19.05.2022., turpināja nodrošināt iespēju uzturēties, 14 dienu laikā (sākot no 19.05.2022.) bija jāiesniedz iesniegumu par atlīdzību pašvaldībai. Likumam nav atpakaļejoša spēka, tāpēc nav iespējams izmaksāt kompensāciju par periodu pirms pieteikuma iesniegšanas.

Plašāka informācija par atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem pieejama šeit. Informācija par pabalstiem Daugavpils iedzīvotājiem, tajā skaitā dzīvokļa pabalstiem, kas nav saistīti ar Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu, pieejama šeit.

Konsultācijas par sociālo pakalpojumu pabalstiem pa tālruni 654 40926”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

5 июля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: пресс-фото