Есть вопрос: куда уходят деньги, которые платят родители воспитанников спортшколы?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислала электронное письмо читательница «Нашего города» Елена.

«Куда уходят деньги, которые родители воспитанников спортшколы (легкая атлетика) платят ежемесячно? Когда спортивный инвентарь не обновляется, форма не покупается, был для воспитанников бассейн, а теперь – нет финансирования. Где деньги? Можем прислать официальное письмо и соответственно получим официальный ответ. Если там будет указано, что нужны большие достижения, чтобы на нас выделили финансирование, то почему мы не чувствуем разницу, когда было бесплатно, и сейчас?».

Ответ подготовили в Управлении по делам молодежи и спорта Даугавпилса: «На основании Обязывающих правил Даугавпилсской городской думы от 14 октября 2021 года № 54 до 31 августа 2023 года софинансирование родителей в размере 100% направлялось на увеличение заработной платы спортивных тренеров, что и было предусмотрено пунктом 12 настоящих правил. С 1 сентября 2023 года на основании 2 пункта Обязывающих правил Даугавпилсской городской думы от 17 августа 2023 года № 11 плата на софинансирование в отделении легкой атлетики была повышена с 10,00 до 15,00 евро. Полученное софинансирование родителей на основании 12 пункта правил, который теперь предусматривает, что «плата за софинансирование идет на обеспечение учебного процесса и увеличение месячной ставки заработной платы педагогов образовательного учреждения», и пойдет на обеспечение учебного процесса и повышение ставки заработной платы спортивных тренеров образовательного учреждения.

В отделении легкой атлетики 10,00 евро направляются на повышение ставки заработной платы тренеров Даугавпилсской спортивной школы, а оставшиеся 5,00 евро направляются на обеспечение учебного процесса отделения легкой атлетики (дополнительные командировочные поездки, дополнительный инвентарь и экипировка), расходование этого финансирования будет обсуждаться вместе с представителями родительского совета в легкоатлетических отделениях Даугавпилсской спортивной школы.

Сейчас в Даугавпилсской спортивной школе проходит процедура закупки инвентаря и экипировки (легкоатлетические шиповки, форма), планируется, что инвентарь будет поставлен до начала летнего сезона 2024 года.

В первую очередь учебно-тренировочными занятиями в плавательном бассейне по программе должны обеспечиваться воспитанники отделения плавания Даугавпилсской спортивной школы. Только после этого, если доступно свободное время, рассматривается возможность предоставления плавательного бассейна остальным отделениям Даугавпилсской спортивной школы».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kur aiziet nauda, ko maksā sporta skolas audzēkņu vecāki?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros e-pastu atsūtījusi lasītāja Jeļena.

Kur aiziet nauda, ko sporta skolas audzēkņu vecāki (vieglatlētika) maksā katru mēnesi? Kad sporta inventārs netiek atjaunots, forma netiek pirkta, bijis audzēkņiem baseins, bet tagad – nav finansējuma. Kur ir nauda? Varam atsūtīt oficiālu vēstuli un attiecīgi saņemsim oficiālu atbildi. Ja tur būs norādīts, ka ir vajadzīgi lieli sasniegumi, lai mums piešķirtu finansējumu, tad kāpēc mēs nejūtam starpību, kad bija par brīvu, un tagad?”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Jaunatnes un sporta lietu pārvaldē: “Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 14.oktobra saistošiem noteikumiem, Nr.54 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” līdz 2023.gada 31.augustam vecāku līdzfinansējums 100% apmērā tika novirzīts sporta treneru darba algas palielināšanai, ka arī tas tika paredzēts šo noteikumu 12.punktā. No 2023.gada 1.septembra pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 17.augusta saistošie noteikumi Nr.11 ""Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas"" pamatojoties uz noteikumu 2.punktu līdzfinansējuma maksa vieglatlētikas nodaļā tika paaugstināta no 10,00 uz 15,00 EUR. Saņemtais vecāku līdzfinansējums, pamatojoties uz noteikumu 12.punktu, kurš tagad paredz, ka “Līdzfinansējuma maksa tiek izlietota mācību procesa nodrošināšanai un izglītības iestādes pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai” un tiks izlietots mācību procesa nodrošināšanai un izglītības iestādes sporta treneru darba algas likmes palielināšanai. Vieglatlētikas nodaļā 10,00 EUR tiek novirzīti Daugavpils Sporta skolas treneru darba algas likmes palielināšanai, bet atlikušie 5,00 EUR tiek novirzīti vieglatlētikas nodaļas mācību procesa nodrošināšanai (papildus komandējuma braucieni, papildus inventārs un ekipējums), šī finansējuma izlietojums tiks apspriests kopā ar Daugavpils Sporta skolas vieglatlētikas nodaļās vecāku padomes pārstāvjiem.

Šobrīd Daugavpils Sporta skolā norisinās iepirkuma procedūra inventāra un ekipējuma iegādei (vieglatlētikas naglenes, forma), plānots, ka inventārs tiks piegādāts līdz 2024.gada vasaras sezonas sākumam.

Pirmām kārtām mācību-treniņnodarbības peldbaseinā pēc programmas ir jānodrošina Daugavpils Sporta skolas peldēšanas nodaļas audzēkņiem. Tikai pēc tam ja ir pieejams brīvs laiks, tiek izskatīta iespēja nodrošināt peldbaseinu pārējām Daugavpils Sporta skolas nodaļām”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

6 января , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv