Daugavpils ūdens призывает утеплять водопровод, чтобы не остаться без воды на морозе и избежать дополнительных расходов 1

С начала этого года, когда температура воздуха в отдельные дни опускалась до 20-30 градусов ниже нуля, диспетчер предприятия Daugavpils ūdens получал более 50 заявок от клиентов с просьбой разморозить систему водопровода. Большинство запросов поступало от владельцев частных домов, которые не своевременно или недостаточно изолировали элементы системы водопровода в своей зоне ответственности (в основном трубы в неотапливаемых помещениях или подвалах, вблизи фундаментов зданий). Это не только доставляет временные неудобства клиентам, но и может стать причиной повреждения всей системы.

Чтобы в морозы не пришлось тратить время и деньги на размораживание замерзшего водопровода или замены поврежденных труб, Daugavpils ūdens призывает владельцев домов, управляющих зданиями, эксплуатирующие организации и уполномоченных лиц своевременно обследовать свое имущество и в случае необходимости обеспечить защиту подвала, канализационных и водопроводных труб, а также водомеров от холода. (Следует отметить, что при наличии воды в неподвижном состоянии ее точка замерзания равна нулю градусов. На стенках труб может образовываться конденсат, который со временем замерзает и образует слой льда. Он дополнительно охлаждает трубы, и система замерзает на длительный период).

Предприятие напоминает, что за подготовку водопровода, канализационного выпуска и водомеров к зимнему периоду несет ответственность клиент и в случае их замерзания, все ремонтные работы проводятся за его счет.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:

654 23961 (Диспетчер по ремонту счетчиков воды)

654 24251 (дежурный диспетчер аварийной службы)

654 21568, 654 24761, 62103020 (Центр обслуживания клиентов).Daugavpils ūdens aicina siltināt ūdensvadu, lai aukstumā nepaliktu bez ūdens un izvairītos no papildu izdevumiem

No šī gada sākuma, kad  gaisa temperatūra atsevišķās dienās pazeminājās līdz pat 20 - 30 grādiem zem nulles atzīmes, SIA “Daugavpils ūdens” dispečerdienests jau saņēma vairāk nekā 50 iesniegumus no klientiem ar pieprasījumu atkausēt ūdensapgādes sistēmu.
Lielākā daļa pieprasījumu ir no privātmāju īpašniekiem, kuri nav savlaicīgi vai pietiekami nosiltinājuši savā atbildības zonā esošos ūdensapgādes sistēmas elementus (galvenokārt – caurules neapsildāmās telpās vai pagrabos tuvu ēkas pamatiem). Tas rada ne tikai īslaicīgas neērtības klientiem, bet arī var izraisīt visas sistēmas bojājumus.

Lai gaidāmajā aukstumā nevajadzētu tērēt laiku un līdzekļus aizsalušā ūdensvada atkausēšanai vai bojāto cauruļu nomaiņai, SIA “Daugavpils ūdens” vēlreiz aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošās organizācijas un pilnvarotās personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu. Jāņem vērā, ka, ūdenim atrodoties nekustīgā stāvoklī, tā sasalšanas robeža ir nulle grādu. Uz cauruļu sieniņām var veidoties kondensāts, kas ar laiku sasalst un veido ledus kārtu. Tā papildus dzesē cauruli, un ilgstošā periodā sistēma aizsalst.

Atgādinām, ka par ūdensvada ievadu, kanalizācijas izlaižu un ūdens skaitītāju mezglu sagatavošanu darbam ziemas apstākļos ir atbildīgs Klients (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”) un to aizsalšanas gadījumā visus remonta darbus, saskaņā ar noteiktām apkalpošanas robežām, veic ekspluatējošā organizācija par Klienta līdzekļiem.

Papildu informāciju var saņemt pa tālr.:

654 23961 (Ūdensmērītāju remontdarbu dispečers)

654 24251 (Avāriju dienesta dežurējošais dispečers)

654 21568, 654 24761, 62103020 (Klientu apkalpošanas centrs).


Написать комментарий

"Предприятие напоминает, что за подготовку водопровода, канализационного выпуска и водомеров к зимнему периоду несет ответственность клиент и в случае их замерзания, все ремонтные работы проводятся за его счет."(c)
Т.е. водоконал пригнал рабочих на укладку на Юдовке, водоканал одобрил план, водоканал одобрил своих исполнителей, водоканал принял их работу, а виноват заказчик? Ляпота.