Есть вопрос: кому положена компенсация за гранулы на сумму свыше 300 евро? 3

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» в редакцию обратился житель города Виктор.

«Кому положена компенсация за гранулы на сумму свыше 300 евро?» – поинтересовался читатель.

Ответ подготовили в самоуправлении Даугавпилса: «Домохозяйства, которые для отопления используют электроэнергию, древесные гранулы, древесные брикеты или дрова, могут подать заявление на получение государственной компенсации расходов на отопление.

Для древесных брикетов и древесных гранул установлен ценовой порог на уровне 300 евро за тонну (примерно 65 евро/МВтч). В этом случае также компенсируется увеличение затрат в размере 50% (т. е. если затраты превышают 300 евро за тонну), но не более 100 евро за тонну. Максимальный объем поддержки составит 10 тонн на одно домохозяйство. Период поддержки установлен с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года. Документы, подтверждающие оплату, обязательны.

Просим по мере возможности подавать документы в электронном виде, предварительно внимательно изучив условия выплаты компенсации.

Заявки принимаются:

- в электронном виде на сайте www.epakalpojumi.lv;

- по предварительной записи по телефонам 654 04399, 654 04344 очно в Пункте подачи заявок жителей на компенсацию расходов на отопление жилья в Даугавпилсском городском самоуправлении, ул. Кр. Валдемара 1, 1-й этаж.

Для подачи заявки лично при себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или eID карту);

- документы, удостоверяющие право собственности или пользования жильем;

- номер счета кредитного учреждения или системы почтовых расчетов, на который будет зачисляться поддержка домохозяйству; также можно будет указать банковский счет, принадлежащий другому лицу, имя, фамилию, персональный код этого лица;

- документ, подтверждающий оплату покупки древесных гранул, древесных брикетов или дров для одного жилья;

- счет за электроэнергию для конкретного жилья,если для отопления используется электроэнергия».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kam pienākas kompensācija par granulām summai virs 300 eiro?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcijā vērsās pilsētas iedzīvotājs Viktors.

"Kam pienākas kompensācija par granulām, kas pārsniedz 300 eiro?" lasītājs jautāja.

Atbildi sagatavota Daugavpils pašvaldībā: “Uz valsts kompensāciju par apkures izmaksām var pretendēt mājsaimniecības, kuras apkurei izmanto elektrību, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku.

Koksnes briketēm un kokskaidu granulām ir noteikts cenas slieksnis 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Šajā gadījumā tiek kompensēts arī izmaksu pieaugums par 50% (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro par tonnu), bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu. Maksimālais atbalsta apjoms būs 10 tonnas vienai mājsaimniecībai. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Nepieciešami maksājumu apliecinoši dokumenti.

Lūdzam dokumentus iespēju robežās iesniegt elektroniski, rūpīgi iepazīstoties ar atlīdzības izmaksas nosacījumiem.

Pieteikumus pieņem:

- elektroniskā veidā interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;

- iepriekš piesakoties pa tālruni 654 04399, 654 04344 klātienē Iedzīvotāju pieteikšanās punktā par mājokļa apkures izmaksu kompensāciju Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1 stāvs.

Lai pieteiktos personīgi, ir jābūt:

- personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);

- mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti;

- kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā tiks ieskaitīts atbalsts mājsaimniecībai; varēs norādīt arī citai personai piederošu bankas kontu, šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

- samaksu apliecinošs dokuments par kokskaidu granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;

- elektrības rēķins konkrētam mājoklim, ja elektrība tiek izmantota apkurei”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

26.10.2022 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

П.с. компенсацию дают , если гранулы стоят от 360 и выше, почему, да государство пвн не компенсирует. Кажется даже статья была.

Почему не сообщаете, что 300€ это без пвн?

Это очередной обман Государство обмануло как всегда за уголь отказали за дрова тоже пора брать бензопилу и

Написать комментарий