Специалисты Daugavpils Satiksme провели тестовые поездки новых автобусов в Словакии

На прошлой неделе представители муниципального предприятия общественного транспорта Daugavpils satiksme (DS) побывали в рабочей командировке в Польше и Словакии. В ходе этого рабочего визита специалисты DS посетили польскую компанию Woltan, которая занимается производством электронных систем для трамваев, а также Лодзинское трамвайное предприятие. Наши специалисты ознакомились там с опытом работы предприятия по реновации трамваев и их эксплуатации.

После плодотворной и конструктивной встречи в Польше путь лежал в Словакию, где даугавпилчан ждали представители компании ROŠERO - это словацкий производитель маловместительных автобусов. Здесь успешно прошла приемка первых произведенных для Даугавпилса автобусов на сжатом природном газе (CNG).

Отметим, что первые новые автобусы должны прибыть в наш город уже этой весной.

Как уже сообщалось, на данный момент Daugavpils satiksme активно реализует европейский проект по закупке дружественных к окружающей среде автобусов, в рамках которого заключены договоры с фирмой Scania Baltics:

- о поставке шести новых электробусов Scania Citywide LF BEV (срок поставки - до 12 июля 2023 года);

- о закупке восьми новых автобусов Scania Citywide LFA CNG M3 и шести новых автобусов Scania Citywide LF CNG M3 (срок закупки по обеим позициям - до 30 августа 2023 года)

Параллельно этому предприятием городского общественного транспорта заключен договор с фирмой Aktsiaselts Iv Pluss о поставке двух новых автобусов IVECO, Feniksbus, FBI 83 M-E/LE (срок поставки - до 29 ноября 2023 года).

Также заключен договор с литовской компанией Transmitto на поставку шести малых автобусов производства словацкой компании ROŠERO - эти автобусы работают на сжатом природном газе (CNG), который специально используется в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания.

Главной целью визита было на месте производства ознакомиться с новыми закупаемыми Даугавпилсом единицами общественного транспорта, увидеть все воочию и изнутри: произвести в том числе и тестовые поездки.

Как наглядно убедились представители Daugavpils satiksme в ходе рабочего визита, все автобусы, которые вскоре прибудут в город, новые и качественные, а все требования, которые были заложены в договоры с поставщиками тщательно соблюдены.

Все транспортные средства, которыми в этом году начнут пользоваться даугавпилчане, оборудованы кондиционерами, визуальными табло и аудиосистемой, внутри салонов - понятная общепринятая маркировка и пиктограммы. Автобусы, что является одним из самых важных моментов, будут удобны и комфортны для использования пассажирами с ограниченными потребностями, а также для родителей с детьми в колясках.

Закупка для города новых автобусов будет реализована в этом году (до 31 декабря 2023 г.) в рамках проекта Фонда Кохезии. Новые автобусы являются дружественными зеленой среде и представляют экологически чистый общественный транспорт - загрязнение воздуха в городе и выбросы парниковых газов будут значительно сокращены, а также достигнуто более эффективное использование энергоресурсов.

Стоимость реализуемого проекта в рамках двух договоров на поставку 12 новых автобусов, в том числе и шести единиц общественного транспорта, работающих на электричестве - 3 240 000 евро (из них 2 754 000 евро – средства Фонда Кохезии).

Общая стоимость всего большого проекта по закупке и поставке новых автобусов для полного обновления автопарка составляет 11 842 187,88 евро, из которых относящиеся расходы составляют 11 764 705,88 евро, а софинансирование Фонда Кохезии - 10 000 000 евро.

Для справки. Технические параметры автобусов Scania Citywide LF BEV

Мощность: макс - 300kW, непрерывная - 250kW

Макс. крутящий момент, Нм/мин: 2100 Nm

Энергопотребление: 0,75-1,5 kWh/km

Емкость аккумулятора: 264 vai 330 kWh

Высота автобуса: 3,30 mDaugavpils Satiksmes speciālisti veica jauno autobusu testa braucienus Slovākijā

Pagājušajā nedēļā pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmuma Daugavpils satiksme (DS) pārstāvji devušies komandējumā uz Poliju un Slovākiju. Šīs darba vizītes laikā DS speciālisti apmeklēja Polijas uzņēmumu Woltan, kas ražo elektroniskās sistēmas tramvajiem, kā arī Lodzas tramvaju uzņēmumu. Mūsu speciālisti tur iepazinās ar uzņēmuma pieredzi tramvaju renovācijā un to ekspluatācijā.

Pēc auglīgas un konstruktīvas tikšanās Polijā ceļš pavērās Slovākijā, kur daugavpiliešus gaidīja Slovākijas mazas ietilpības autobusu ražotāja uzņēmuma ROŠERO pārstāvji. Šeit veiksmīgi noslēdzās pirmo Daugavpilij ražoto saspiestās dabasgāzes (SDG) autobusu pieņemšana.

Ņemiet vērā, ka pirmajiem jaunajiem autobusiem mūsu pilsētā vajadzētu ierasties šī gada pavasarī.

Kā jau ziņots, šobrīd Daugavpils satiksme aktīvi īsteno Eiropas projektu videi draudzīgu autobusu iegādei, kura ietvaros ir noslēgti līgumi ar Scania Baltics:

- par sešu jaunu Scania Citywide LF BEV elektrobusu piegādi (piegādes datums - līdz 12.07.2023.);

- par astoņu jaunu Scania Citywide LFA CNG M3 autobusu un sešu jaunu Scania Citywide LF CNG M3 autobusu iegādi (abām precēm iegādes termiņš ir līdz 2023. gada 30. augustam)

Paralēli pilsētas sabiedriskā transporta uzņēmums noslēdza līgumu ar Aktsiaselts Iv Pluss par divu jaunu autobusu IVECO, Feniksbus, FBI 83 M-E/LE piegādi (piegādes datums - līdz 2023. gada 29. novembrim).

Tāpat tika parakstīts līgums ar Lietuvas uzņēmumu Transmitto par sešu Slovākijas kompānijas ROŠERO ražoto mazo autobusu piegādi - šie autobusi darbojas ar saspiestu dabasgāzi (CNG), ko īpaši izmanto kā degvielu iekšdedzes dzinējos.

Vizītes galvenais mērķis bija ražotnē iepazīties ar Daugavpils iegādātajām jaunajām sabiedriskā transporta vienībām, apskatīt visu savām acīm un no iekšpuses: veikt arī testa braucienus.

Kā darba vizītē skaidri pārliecinājās Daugavpils satiksmes pārstāvji, visi autobusi, kas drīzumā ieradīsies pilsētā, ir jauni un kvalitatīvi, un tiek rūpīgi ievērotas visas prasības, kas bija noteiktas līgumos ar piegādātājiem.

Visi transportlīdzekļi, kurus Daugavpils sāks izmantot šogad, ir aprīkoti ar kondicionieriem, vizuālajiem displejiem un audiosistēmu, salonu iekšpusē ir saprotams vispārpieņemts marķējums un piktogrammas. Autobusi, kas ir viens no svarīgākajiem punktiem, būs ērti un ērti lietojami pasažieriem ar kustību traucējumiem, kā arī vecākiem ar bērniem ratos.

Jaunu autobusu iegāde pilsētai tiks īstenota šogad (līdz 2023.gada 31.decembrim) Kohēzijas fonda projekta ietvaros. Jaunie autobusi ir videi draudzīgs un videi draudzīgs sabiedriskais transports - tiks būtiski samazināts pilsētas gaisa piesārņojums un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākta efektīvāka energoresursu izmantošana.

Pašreizējā projekta izmaksas saskaņā ar diviem līgumiem par 12 jaunu autobusu piegādi, tostarp sešām sabiedriskā transporta vienībām, kuras darbina ar elektrību - 3 240 000 eiro (no kuriem 2 754 000 eiro ir Kohēzijas fonda līdzekļi).

Visa lielā projekta jaunu autobusu iepirkuma un piegādes kopējās izmaksas pilnīgai autoparka atjaunošanai ir 11 842 187,88 eiro, no kurām saistītās izmaksas veido 11 764 705,88 eiro un Kohēzijas fonda līdzfinansējums 10 000 000 eiro.

Informācijai. Autobusu Scania Citywide LF BEV tehniskie parametri

Jauda: max - 300kW, nepārtraukta - 250kW

Maks. griezes moments, Nm/min: 2100 Nm

Enerģijas patēriņš: 0,75-1,5 kWh/km

Akumulatora jauda: 264 vai 330 kWh

Autobusa augstums: 3,30 m