Внедрение системы мониторинга сточных вод позволяет прогнозировать распространение заболеваний

Латвийская академия наук признала 10 проектов наиболее значимыми научными достижениями в Латвии 2023 года, в том числе работы по применению исследований сточных вод при оценке состояния здоровья населения и прогнозировании распространения инфекционных заболеваний в условиях пандемии Covid -19, сообщает Daugavpils ūdens.

Во время пандемии его инициировали исследователи и эксперты из Рижского технического университета (РТУ), Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR и Латвийского биомедицинского научно-исследовательского центра (BMC), которые использовали новый подход к мониторингу сточных вод для наблюдения за распространением заболеваний в 16 самоуправлениях Латвии, в том числе и в Даугавпилсе.

Чтобы точно определить распространение вируса через сточные воды, исследователям надо было разработать и опробовать систематический и надежный метод наблюдения. Доказано, что вместо тестирования огромного количества людей можно использовать сточные воды, результаты мониторинга которых могут относится к большей части населения и тем самым дать своевременные сигналы не только инфекционистам и эпидемиологам, но и общественности, что следует соблюдать меры предосторожности.

В большинстве исследований в отборе проб сточных вод активно участвуют представители водохозяйственных предприятий.

Так, в рамках мониторинга регулярно, в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, один-два раза в неделю сотрудники лабораторного отдела контроля качества сточных вод Daugavpils ūdens отбирают пробы неочищенных сточных вод, которые доставляются в лаборатории BIOR для анализа наличия и распространения вируса Covid-19 и наличием и распространением веществ, связанных с аспектами общественного здравоохранения.

С начала мониторинга уже проверено 167 проб сточных вод очистных сооружений Даугавпилса (интегрированный образец отбирается в течение 24 часов по специальному графику в зависимости от объема поступающих сточных вод), результаты мониторинга которых вместе с данными из других городов, публикуются в специально созданном разделе на сайте BIOR и доступны всем желающим.

Таким образом, соединив сектор водного хозяйства с наукой, в Латвии была создана научно обоснованная государственная система мониторинга сточных вод для наблюдения за распространением заболеваемости, которая в долгосрочной перспективе также обеспечивает поддержку для прогнозирования других возможных вспышек инфекций и исследований общественного здравоохранения.

Больше информации можно получить https://bior.lv/lv и https://biomed.lu.lv.Notekūdeņu monitoringa sistēmas ieviešana ļauj paredzēt saslimstības izplatību

Latvijas Zinātņu akadēmija par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2023. gadā atzina 10 projektus, kuru starpā arī darbs par notekūdeņu izpētes pielietošanu sabiedrības veselības stāvokļa novērtēšanā un infekcijas slimību izplatības prognozēšanā Covid-19 pandēmijas kontekstā.

To pandēmijas laikā uzsāka pētnieki un eksperti no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR» un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC), kas izmantoja jauno pieeju notekūdeņu monitoringam saslimstības izplatības novērošanai 16 Latvijas pašvaldībās, t.sk. Daugavpilī.

Lai precīzi noteikt vīrusa izplatību ar notekūdeņu palīdzību, pētniekiem bija jāizstrādā un jāaprobē sistemātiska un uzticama novērošanas metode. Tika pierādīts, ka milzīga daudzuma cilvēku testēšanas vietā var izmantot notekūdeņus, kuru monitoringa rezultātus var attiecināt uz lielāku populācijas daļu un tādejādi savlaicīgi dot signālus ne tikai infektologiem un epidemiologiem, bet arī sabiedrībai, ka ir jāievēro piesardzības pasākumi.

Lielākajā daļā pētījumos notekūdeņu paraugu ievākšanā aktīvi līdzdarbojas ūdenssaimniecību uzņēmumu pārstāvji.

Tā, monitoringa ietvaros, regulāri, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, reizi līdz divas reizes nedēļā SIA “Daugavpils ūdens” laboratorijas notekūdeņu kvalitātes kontroles nodaļas darbinieki ievāc neattīrītu notekūdeņu paraugus, kurus nogādā BIOR laboratorijās¸ lai analizētu Covid-19 vīrusa un citu ar sabiedrības veselības aspektiem saistītu vielu klātesamību un izplatību.

Kopš monitoringa sākuma jau testēti 167 notekūdeņu paraugi no Daugavpils pilsētas kanalizācijas attīrīšanas (24 stundu laikā tiek savākts integrētais paraugs pēc speciālā grafika atkarībā no ienākošo notekūdeņu apjoma), kuru monitoringa rezultāti kopā ar datiem no citām pilsētām ir publicējami speciāli izveidota sadaļā BIOR mājas lapā un pieejami ikvienam.

Tādejādi, savienojot ūdenssaimniecības nozari ar zinātni Latvijā tapusi zinātniski pamatota nacionāla mēroga notekūdeņu monitoringa sistēma saslimstības izplatības novērošanai, kas ilgtermiņā sniedz atbalstu arī citu iespējamu infekciju uzliesmojumu prognozēšanai un sabiedrības veselības pētījumiem.

Vairāk informācijas https://bior.lv/lv un https://biomed.lu.lv.


Написать комментарий